Перелік магістерських програм

Профіль освітньо-професійної програми

 

спеціальність – 012 «Дошкільна освіта»

академічна кваліфікація  – магістр освіти

професійна кваліфікація – вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти

 

(1 рік 4 місяці)

 

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС /1 рік 5 місяців
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Акредитуюча інституція Акредитаційна комісія України
Рівень програми, тип диплому Другий рівень вищої освіти, одиничний ступінь
Галузь знань 01 Освіта
Кваліфікація Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти
Академічна кваліфікація Магістр освіти
 
А Мета програми

Магістерська програма «Дошкільна освіта» логічно продовжує професійну підготовку фахівців з дошкільної освіти на якісно новому рівні, здатних розв’язувати сучасні нестандартні завдання, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, креативно мислити та діяти. Мета підготовки магістрів з «Дошкільна освіта»  Забезпечити підготовку фахівця зі сформованими фахівцями компетенціями, розвиненим педагогічним мисленням і глибокими знаннями дослідницьких умінь з акцентом на здійснення професійно-педагогічної та освітньо-наукової діяльності в галузі дошкільної та вищої освіти.

Зміст спеціальної професійної підготовки магістрів з дошкільної освіти передбачає широку психолого-педагогічні діяльність в галузі дошкільної освіти, наскрізну педагогічну практику.

Ця програма формує у студентів комплекс знань, умінь та навичок для розуміння сучасних проблем методології, методики та практики з дошкільної освіти.

 
В Характеристика програми
1. Предметна область, напрям

Програма передбачає такі компоненти:

1)      цикл загальної підготовки (16 кредитів ЄКТС, 480 год.);

2)      цикл професійної підготовки (32 кредити ЄКТС, 960 год.);

3)      дисципліни вільного вибору студента (24 кредити ЄКТС, 720 год.).

Практична підготовка – 9 кредитів ЄКТС, 270 годин;

Державна атестація – 9 кредитів ЄКТС, 270 годин.

2. Фокус програми загальна / спеціальна Основна лінія програми спрямована на вивчення, дослідження актуальних проблем в галузі дошкільної та вищої освіти з опорою на інноваційний європейський досвід.
3. Орієнтація програми

Програма базується на сучасних наукових знаннях про методику

навчання та виховання у вищих навчальних закладах, проблеми

дошкільного навчання і виховання дітей дошкільного навчального закладу, традиційні та інноваційні підходи до їх вирішення засобами інноваційних технологій.

4. Особливості програми Програма забезпечує формування знань щодо національної системи підготовки фахівців дошкільної галузі. Студентів заохочують використовувати можливості навчання за програмою Еразмус Мундус для роботи над дослідженнями (випускні роботи, наукові здобутки, професійні інтереси тощо), що є не обов’язковим. Виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою «Подвійний диплом». Програма викладається українською мовою.
 
С Працевлаштування та продовження освіти
1. Працевлаштування Головний спеціаліст відділу освіти; завідувач навчального дошкільного закладу; вихователь-методист з дошкільної освіти
2. Продовження освіти Можливість навчання за програмою третього рівня за цією галуззю знань або суміжних магістерських програм вищої освіти.
 
D Стиль та методика навчання
1. Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване  навчання,  самонавчання,  проблемно-орієнтоване навчання, індивідуально-творчий та праксіологічний підходи.

Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих

групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів,

консультації із викладачами, підготовка магістерської роботи (за

рекомендацією керівника освітньої програми)

2. Система оцінювання Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентація науково-дослідних робіт, есе, курсові роботи, звіти з практики, тестування знань в середовищі Moodle. Підсумковий контроль – екзамен/залік або за безсесійною формою (за сумою накопичених протягом вивчення дисципліни балів). Підсумкова атестація – захист випускної кваліфікаційної роботи, яка має бути результатом самостійного наукового дослідження магістранта з експериментальною складовою.
 
E Програмні компетентності
1. Загальні

Аналіз та синтез. здатність аналізувати, синтезувати, оцінювати, щоб виявляти педагогічні проблеми і виробляти рішення щодо їх усунення; здатність вчитися; автономія;

здатність вдосконалювати власне навчання і виконання, включно з розробленням навчальних і дослідницьких навичок Гнучкість мислення. Набуття  гнучкого  мислення, відкритість до застосування педагогічних знань та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.

Групова робота. Здатність до міжособистісного спілкування; комунікаційні навички, здатність до самокритики, навички роботи в команді; навички планування та управління часом; уміння і здатність до прийняття рішень;

Комунікаційні навички. Здатність до ефективного комунікування та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно  та  письмово,використовуючи  інформаційно­комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.

Популяризаційні навички. Вміння спілкуватися із нефахівцями, певні навички викладання.

Етичні установки. Дотримання етичних принципів як  з  погляду  професійної  чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень з фізики на соціальну сферу; здатність цінувати різноманіття та мультикультурність; здатність до критичного мислення, навички обдумування; міцне знання професії на практиці

2. Фахові

Загально-професійні компетенції: проектувальні, які передбачають вміння, навички і здатність виявляти та формулювати проблеми, визначати об’єкт і предмет дослідження, формулювати мету та гіпотезу дослідження, визначати основні поняття.

Спеціалізовано-професійні компетенції:

–    знання про систему освіти в країні, структуру і організацію навчально-виховного процесу в галузі дошкільної освіти й вищій школі;

–    здатність відбирати та використовувати діагностичний інструментарій для здійснення науково-педагогічних досліджень у вищих навчальних закладах на основі знань про методологію і методи наукових досліджень;

–    усвідомлення необхідності реалізовувати різноманітні сучасні підходи до організації дошкільної і вищої освіти, напрацьовані світовим співтовариством та володіти іноземною мовою (-ами).

Розв’язання проблем:

–       здатність формулювати, аналізувати та синтезувати вирішення науково-педагогічних проблем сучасної дошкільної освіти та практично розв’язувати педагогічні завдання;

–       здатність до конкретизації цілей навчання і виховання та  поетапної їх реалізації в системі дошкільної і вищої освіти;

–       здатність сприймати здобуті знання з галузі дошкільної освіти та інтегрувати їх в практику.

Моделювання професійної діяльності:

–    здатність до моделювання освітнього середовища, побудова освітніх, дослідницьких програм та навчальних планів підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях;

–    здатність до опрацювання та впровадження виховних інновацій, розповсюдження передового досвіду творчих науково-педагогічних працівників у системі дошкільної і вищої освіти.

Реалізація освітньої та самоосвітньої діяльності:

–    здатність до реалізації гуманістичного та диференційованого підходу в роботі, користуватися  методами оптимізації педагогічного процесу;

–    здатність управління ціннісно-орієнтаційною, навчально-пізнавальною і науково-дослідною діяльністю студентів у процесі вивчення ними фахових навчальних дисциплін;

–    здатність стимулювати процес самовдосконалення педагога в різних напрямках освітньо-виховної діяльності ДНЗ;

–    здатність до самоосвітньої діяльності та творчої самореалізації.

Знання ресурсів:

–    здатність до вивчення та використання знань з інформатики й сучасних інформаційних технологій, відповідно до вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці;

–    здатність освоювати доступні для професійної самореалізації ресурси, включаючи ті, що ґрунтуються на ІКТ (інформаційно-комунікативних технологіях) та відповідно їх використовувати.

–    здатність створювати умови для професійної діяльності в системі дошкільної освіти

 
F Програмні результати навчання
 

–      володіння навичками управління податковою діяльністю;

–      наявність чітких системних уявлень про загальні тенденції розвитку дошкільної освіти різних країн світу, їхнє співвідношення з національною специфікою;

–      здатність до вивчення досвіду функціонування суспільних інститутів дошкільної освіти, здійснення управління ними та підготовку фахівців даної галузі;

–      на основі знань сучасного європейського досвіду організації освіти уміти визначати і застосовувати інноваційні засоби управління дошкільною освітньою галуззю;

–      обізнаність в системі усталених педагогічних технологій та інноваційних моделей підготовки фахівців для дошкільної галузі та вищої школи;

–      застосовувати знання та розуміння на операційному рівні елементів прикладної дошкільної педагогіки, педагогіки вищої школи та методик викладання фахових дисциплін для посилення потенціалу навчальних дисциплін та міждисциплінарних зв`язків між фундаментальними науками;

–      на основі знань теорії прийняття раціональних рішень вміти приймати кадрові, фінансові, організаційні управлінські рішення;

–      обізнаність у наукових стандартах, стандартах вищої освіти, навчальної документації та її відповідності щодо точності та обсягу інформації;

–      здатність працювати в колективі, групі продуктивно, відіграючи головну роль в окремих ситуаціях (під час дебатів, дискусій, обговорень тощо);

–      здатність презентувати написані тексти та робити усні презентації впродовж різного часу та різної складності рідною мовою чи іншою (іноземною), потрібною для області педагогічних знань;

–      здатність аналізувати першоджерела, педагогічні дослідження, доробки різних періодів, інтерпретувати та контекстуалізувати їх правильно в письмових звітах, курсовій та випускній (магістерській) роботах та інших видах робіт, використовуючи ІКТ-ресурси науковим чином;

–      здатність до володіння іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію (психолого-педагогічну), для проведення аналізу наукових, історико-педагогічних, довідникових, періодичних та інших джерел;

–      спираючись на базові знання про інноваційно-пошукову діяльність в галузі освіти вміти розробляти і впроваджувати в практику оригінальні ідеї, креативні проекти, вносити нові елементи у традиційну систему навчання і виховання;

–      обізнаність у механізмах конструювання власної програми самоосвітньої діяльності та творчої самореалізації в галузі дошкільної та вищої освіти;

–      здатність до індивідуального чи колективного спілкування, побудови партнерських стосунків, розуміння специфіки комунікативної діяльності, особливості їх живого мовлення, вміння слухати, переконувати, здійснювати непідготовлену комунікацію, ініціювати спілкування та самопрезентувати себе;

–      здатність робити усні та письмові звіти, доповіді, обговорювати наукові теми рідною та іноземною (-ми) мовою (-ами);

–      здатність до критики, самокритики та володіння мистецтвом переконливого слова.

 

Перелік магістерських програм