Спеціальна педагогіка з методиками спеціальної освіти

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___»______________2017 р.

 

 

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

«Спеціальна педагогіка з методиками спеціальної освіти»

 

ОС магістр

(денна та заочна форма навчання)

на основі ОС бакалавр, ОКР спеціаліст

Спеціальність 016 Спеціальна освіта (логопедія)

 

 

 

 

 

 

Умань-2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основною метою вступного екзамену зі спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати:

 • особливості становлення та розвитку спеціальної педагогіки;
 • особливості організації інклюзивної освіти у сучасних умовах;
 • поняття спеціальної педагогіки, її значення як науки;
 • мету і завдання спеціальної педагогіки;
 • структуру спеціальної педагогіки;
 • міждисциплінарні зв’язки спеціальної педагогіки;
 • наукові основи спеціальної педагогіки;
 • історію становлення і розвитку національних систем спеціальної освіти;
 • основи дидактики спеціальної педагогіки;
 • принципи спеціальної освіти;
 • технології і методи спеціальної освіти;
 • форми організації спеціальної освіти.

Абітурієнт повинен вміти:

 • Використовувати сучасні методи і технології психодіагностичної, психокоректувальної, психотерапевтичної і психореабілітаційної роботи з дітьми, що мають труднощі в сприйнятті інформації, порушення уваги, пам’яті, мови, інтелектуальної діяльності й емоційно-вольової сфери, а також труднощі в навчанні;
 • використовувати методи психологічного консультування і психологічної підтримки;
 • чітко визначати зміст, основні форми та методинавчально-виховної роботи в умовах спеціальної освіти;
 • володіти технологіями інклюзивної освіти;
 • ефективно використовувати методичні прийоми роботи з дітьми, що мають труднощі в сприйнятті інформації, порушення уваги, пам’яті, мови, інтелектуальної діяльності й емоційно-вольової сфери, а також труднощі в навчанні.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ

Рівні знань і вмінь

Бали

за 200- бальною шкалою

Загальні критерії оцінювання знань і вмінь абітурієнта

ПОЧАТКОВИЙ

 

106-111,4

Абітурієнт може розрізнити основні поняття з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти», але пояснення їх суті є поверховим.

 

112-117,4

Абітурієнт фрагментарно відтворює незначну частину питань, має нечіткі уявлення про основні поняття з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти», виявляє здатність елементарно викласти думку. практичні завдання не виконує або виконує неправильно.

 

118-123,4

Абітурієнт відтворює менш як половину питань з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти». Практичні уміння та навички не сформовані,практичні завдання виконує з суттєвими помилками,  не відповідає на додаткові запитання.

СЕРЕДНІЙ

 

 

124-132,6

Абітурієнт поверхово відтворює основний матеріал питань з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти», має загальні уявлення про педагогічну діяльність. Практичні завдання виконує неточно, не може самостійно визначати мету завдань.

 

133,5-142,1

Абітурієнт розуміє основні поняття з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти», здатний з помилками й неточностями дати їх визначення. Не висловлює власної думки, має труднощі щодо використання засвоєних знань на практиці, зокрема,  самостійно визначити мету завдання та правильно підібрати мовний чи дидактичний матеріал.

 

143-151,6

Абітурієнт виявляє знання й розуміння основних положень з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти». Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. Здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Практичні завдання виконує репродуктивно, має труднощі з визначенням мети завдань.

ДОСТАТНІЙ

 

 

152,5-161,1

Абітурієнт правильно й логічно відтворює матеріал питань, наводить приклади на підтвердження окремих думок, проявляє здатність застосовувати знання з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти» у стандартних практичних ситуаціях.

 

162-170,5

Знання абітурієнта є достатньо повними, він застосовує знання з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти» у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами та фактами, робити висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, хоч і з деякими неточностями. Практичні завдання виконує на основі використання стандартних схем та шаблонів.

171,5-180

Абітурієнт досить добре володіє матеріалом з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти», уміє аналізувати і систематизувати інформацію, аргументувати власну думку, демонструє типові прийоми застосування знань при виконанні практичного завдання.

ВИСОКИЙ

 

 

 

181-189,5

Абітурієнт має глибокі і міцні знання, викладає свої думки логічно та послідовно, робить самостійні висновки. Орієнтується в передовому педагогічному досвіді. При цьому може припускатися незначних огріхів в аргументації думки. Практичні завдання виконує переважно на продуктивно-репродуктивному рівні з елементами творчої діяльності, демонструючи сформованість практичних умінь та навичок.

 

190,5-199

Абітурієнт на високому рівні володіє узагальненими знаннями в обсязі та в межах вимог навчальних програм освітнього ступеня «магістр», аргументовано використовує їх у розв’язанні завдань практичного змісту, проявляючи творчий підхід.

 

200

Абітурієнт має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм освітнього ступеня «магістр», уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати матеріал з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти», усвідомлено використовує елементи передового педагогічного досвіду, проявляє творчий підхід під час виконання практичних завдань.

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

 1. Спеціальна педагогіка як наука.

Особливості становлення спеціальної педагогіки в системі наукового знання.Значення спеціальної педагогіки як науки.Види порушень психофізичного розвитку. Інтеграція та інклюзія у сучасній освіті.

 1. Основні поняття та завдання спеціальної педагогіки.

Мета, предмет та завдання спеціальної педагогіки.Основні напрями та принципи спеціальної педагогіки. Основні категорії спеціальної педагогіки.Функції спеціальної педагогіки.Структура спеціальної педагогіки.

 1. Спеціальна педагогіка в системі наукового знання.

Місце спеціальної педагогіки у системі наукового знання.Спеціальна педагогіка та інші розділи педагогіки.Міждисциплінарнізв’язки спеціальної педагогіки.

 1. Методи дослідження у спеціальній педагогіці.

Теоретичні та емпіричні методи дослідження.Діагностика в спеціальній педагогіці та психології.Класифікація порушень у спеціальній педагогіці.

 1. Становлення і розвиток наукових основ спеціальної педагогіки.

Соціокультурні основи спеціальної педагогіки.Економічні основи спеціальної педагогіки.Правові основи спеціальної освіти.Клінічні основи спеціальної педагогіки.Лінгвістичні і психолінгвістичні основи спеціальної педагогіки.

 1. Історія становлення і розвитку національних систем спеціальної освіти.

Періоди становлення систем спеціальної освіти.Перший період еволюції: від агресії і нетерпимості до усвідомлення необхідності піклування інвалідами. Другий період еволюції: від усвідомлення необхідності піклування інвалідами до усвідомлення можливості навчання глухих і сліпих дітей.Третій період еволюції: від усвідомлення можливості навчання дітей з сенсорними порушеннями до визнання права аномальних дітей на освіту.Четвертий період еволюції: від усвідомлення необхідності спеціальної освіти для окремих категорій дітей з відхиленнями в розвитку до розуміння необхідності спеціальної освіти для всіх, хто її потребує. Розвиток і диференціація системи спеціальної освіти. П’ятий період еволюції: від рівних прав до рівних можливостей.

 1. Основний зміст дидактики спеціальної педагогіки.

Принципи спеціальної освіти.Технології і методи спеціальної освіти. Форми організації спеціальної освіти. Засоби забезпечення корекційно-освітнього процесу в системі спеціальної освіти.Професійна діяльність й особистість педагога системи спеціальної освіти.

 1. Характеристика освіти осіб з порушеннями розумового розвитку.

Предмет и завдання олігофренопедагогіки. Спеціальна освіта дітей із затримкою психічного розвитку.Освіта осіб з порушенням розумового розвитку (розумовою відсталістю).

 1. Педагогічна допомога дітям з порушеннями мовлення.

Предмет логопедії, її становлення як інтеграційної галузі знань.Анатомо-фізіологічні механізми мови й основні  закономірності її розвитку у дітей.  Причини мовних порушень. Основні види мовних порушень.  Система спеціальних закладів для дітей  з порушеннями мови.

 1. Педагогічні освітні системи для осіб з порушеннями слуху.

Предмет і завдання сурдопедагогіки. Причини порушень слуху, їх діагностика  і медична реабілітація.  Педагогічна класифікація осіб з недоліками слуху.Історія сурдопедагогіки.Педагогічні системи спеціальної освіти осіб з порушеннями слуху.  Спеціальні технічні засоби для слабочуючих.Професійна освіта і соціальна адаптація осіб з порушенням слуху.

 1. Спеціальна освіта осіб з порушеннями зору.

Предмет і завдання тифлопедагогіки. Історія тифлопедагогіки.Причини і наслідки порушення зору і способи його компенсації.Дошкільна освіта дітей з порушеннями зору.Навчання дітей з недоліками зору у школі.Профорієнтація, професійна освіта і трудова діяльність сліпих і слабозорих.

 1. Спеціальна освіта при аутизмі й аутистичних рисах особистості.

Поняття про синдром раннього дитячого аутизму й аутистичні риси особистості. Причини аутизму. Клініко-психолого-педагогічна характеристика. Можливості розвитку, освіти й соціалізації дітей з аутизмом. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі.

 1. Спеціальна освіта осіб з порушеннями опорно-рухового апарату.

Види порушень опорно-рухового апарату.  Загальна характеристика ДЦП.  Структура рухового дефекту при ДЦП.  Порушення психіки при ДЦП.  Мовні порушення при ДДП.Корекційна робота при ДЦП.  Система спеціалізованої допомоги дітям із  церебральним паралічем.

 1. Розвиток й освіта осіб зі складними порушеннями розвитку.

Поняття про складні порушення розвитку.  Основні групи дітей зі складними порушеннями. Завдання психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини із складним дефектом.Психолого-педагогічні основи розвитку й освіти осіб зі складними дефектами.Особливості організації спеціальної освіти для осіб зі складними порушеннями в розвитку.

 1. Сучасна система спеціальних освітніх послуг.

Профілактика, рання діагностика і рання комплексна допомога дітям з відхиленнями в розвитку. Дошкільна освіта дітей з обмеженими можливостями.Шкільна система спеціальної освіти.  Професійна орієнтація, система професійної освіти осіб з обмеженою працездатністю.Спеціальна освіта за кордоном та в Україні. Перспективи розвитку спеціальної освіти в Україні.

 1. Теорія та спеціальна методика виховання дітей з вадами мовлення

Сучасні проблеми виховної роботи в спеціальній школі. Предмет і завдання спеціальної методики виховної роботи. Сутність національного виховання як цілісної системи. Об’єкт і суб’єкт виховання. Система виховного процесу. Мета, зміст, форми і методи виховання. Зумовленість мети виховання соціальним умовам. Напрямки виховання. Принципи виховання. Корекція недоліків психофізичного розвитку дітей-логопатів, формування особистості як головні завдання виховної роботи. Взаємозв’язок спеціальної методики виховної роботи з спеціальною педагогікою та психологією, нейропсихологією та іншими науками.

 1. Спеціальна методика математики

Завдання та зміст курсу математики в допоміжній школі. Вплив математики на корекцію у розумово відсталих дітей психофізичних відхилень. Основні методи навчання математики в допоміжній школі. Особливості використання методів навчання на уроках математики в молодших і старших класах допоміжної школі. Форми контролю математичних знань учнів допоміжної школи. Урок математики в допоміжній школі, його освітні, виховні, корекційно-розвиваючі та практичні завдання. Позакласна робота з математики в допоміжній школі. Особливості позакласної роботи. Завдання та зміст пропедевтичного періоду з математики в допоміжній школі. Особливості формування у розумово відсталих дітей математичного мислення в процесі розв’язування задач. Типи арифметичних задач, які розв’язуються учнями протягом всього періоду навчання.  Значення арифметичних задач для розвитку і корекції недоліків психічної діяльності школярів. Методика і послідовність вивчення дій множення і ділення багатоцифрових чисел учнями допоміжної школи.

 1. Спеціальна методика початкового навчання мови

Предмет та завдання спеціальної методики мови. Спеціальна методика мови як окрема дидактика. Зв‘язок спеціальної методики мови з іншими науками.Загальне поняття про методи навчання рідної мови.Класифікація методів навчання мови та особливості їх застосування у спеціальній школі.Види документації у спеціальній школі. Звукова система української мови.Розкрити суть поняття «розвиток мовлення». Сутність процесу навчання грамоти.Завдання та специфіка навчання грамоти в спеціальній школі.  Розкрити сутність поняття «писемне мовлення». Методи навчання грамоти. Зміст та завдання добукварного періоду навчання грамоти. Основні методи роботи в добукварному періоді навчання. Методика роботи над казкою в добукварний період. Завдання та зміст букварного періоду навчання грамоти. Робота над реченням в букварному періоді навчання грамоти. Загальна характеристика процесу письма. Методика ознайомлення учнів з новою буквою на уроці письма.

 1. Спеціальна методика «Я і Україна»

Методи наукового дослідження у природознавстві.         Зв’язок спеціальної методики природознавства з іншими науковими дисциплінами. Охарактеризуйте принцип доступності при викладанні курсу «Я і Україна». Спецметодика викладання природознавства – педагогічна наука, її предмет і завдання. Дидактичні особливості методики викладання природознавства. Самостійна робота у структурі уроку-екскурсії. Демонстрування дослідів на уроках курсу «Я і Україна».         Специфічні принципи вивчення природознавства. Охарактеризуйте принцип науковості при викладанні курсу «Я і Україна».  Предметний урок, його значення і структура. Характеристика принципу наочності при викладанні предмету«Я і Україна».


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Вержиховська О. М. Формування моральних якостей у розумово відсталих молодших школярів у позакласній виховній роботі: монографія. / О.М. Вержиховська. – Кам’янець-Подільський: видавець Зволейко Д. Г. 2009. – 228 с.
 2. Висоцька А.М. Основні напрямки виховної роботи з формування спеціальної поведінки учнів спеціальних шкіл-інтернатів: методичний посібник / А.М. Висоцька, І.І. Івашина. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2003. – 31 с.
 3. Марченко І.С. Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників). Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Спеціальність: Корекційна освіта (логопедія). / І.С. Марченко, – 1 –видання. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 288с.
 4. Методика навчання учнів 1-4 класів спеціальної школи: навч. посіб. / за ред. О. В.Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: Друк- Сервіс, 2011. – 312 с.
 5. Основи спеціальної дидактики / за ред. доктора пед. наук, професора І.Г. Єременка – 2-е вид. – К.: Рад. школа, 1986. – 200 с.
 6. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / за ред. академіка В.І. Бондаря – Луганськ: Альма-матер, 2003 – 436 с.
 7. Чередніченко Н.В. Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ). Навчально-методичний посібник (курс лекцій). / Н.В. Чередніченко, – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 208 с.

 

 

Голова фахової

атестаційної комісії

Білан В.А.

канд. пед. наук, доцент кафедри спеціальної освіти