Перелік бакалаврських програм

 

СВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Освітня кваліфікація – Бакалавр освіти

Спеціальність – 016 «Спеціальна освіта»

з предметною спеціалізацією: спеціальна психологія

Професійна кваліфікація:

Логопед. Дефектолог.

Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу

з інклюзивним та інтегрованим навчанням. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку.

 

 

МЕТА ПРОГРАМИ – набуття академічної та професійної кваліфікації логопеда, дефектолога, асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, вихователя дітей з вадами психофізичного розвитку.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

Предметна область, напрям: спеціальна освіта (логопедія)

Зміст теоретичних знань: педагогіка і психологія дошкільної і середньої освіти, теоретичні основи спеціальної педагогіки і методики спеціальних дисциплін, а також дисципліни орієнтовані на спеціалізацію спеціальна психологія.

Цикл загальної підготовки – 58 кредитів

Гуманітарна підготовка – 23 кредити

Фундаментальна підготовка – 35 кредитів

Цикл професійної підготовки – 91 кредит

Психолого-педагогічна підготовка – 38 кредитів

Науково-предметна підготовка – 53 кредити

Дисципліни вільного вибору студента – 60 кредитів

Дисципліни спеціалізації «Спеціальна психологія» – 60 кредитів

Практична підготовка – 24 кредити

Атестація – 7 кредитів

Фокус програми: загальна/спеціальна

Способи організації практичної та теоретичної діяльності учасників освітнього процесу, зумовлені закономірностями та особливостями спеціальної освіти.

Орієнтація програми

Набуття методик навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами  в загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах загального та спеціального призначення.

Особливості програми

Програма спрямована на розвиток психолого-педагогічних і фахових компетенцій у ході навчальної та виробничої педагогічних практик і науково-дослідної підготовки (виконання курсової і випускної кваліфікаційної роботи).

ОРІЄНТАЦІЯ НА МАЙБУТНЄ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ

Працевлаштування

Сфера працевлаштування – спеціальний дошкільний навчальний заклад; загальноосвітній дошкільний навчальний заклад загального призначення (логопедичні групи); спеціальна загальноосвітня школа; загальноосвітня школа загального призначення з інклюзивним та інтегрованим навчанням; соціально-реабілітаційний центр, навчально-реабілітаційний центр; психолого-медико-педагогічні консультації різних рівнів.

Продовження освіти

Продовження навчання на другому рівневі вищої освіти. Набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

Допуск до професії – наявність академічної і професійної кваліфікації, підтверджена документом про вищу освіту.

СТИЛЬ ВИКЛАДАННЯ

Підходи до викладання та навчання

Комбінація лекцій, лабораторних, практичних та семінарських занять, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, самостійна робота.

Система оцінювання

Іспити, заліки, практика, курсові роботи, захист кваліфікаційної роботи.

Атестація здійснюється у формі захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» або здачі кваліфікаційного екзамену з психолого-педагогічних та фахових дисциплін спеціальності «Спеціальна освіта».

Випускний екзамен зі спеціалізації «Спеціальна психологія»: спеціальна психологія.

 

 

Вимоги до кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота за спеціальністю 016 Спеціальна освіта може виконуватися здобувачем ступеня бакалавра та захищатися перед екзаменаційною комісією.

Кваліфікаційна робота здобувача ступеня бакалавра має бути результатом самостійного наукового дослідження з експериментальною складовою.

Кваліфікаційна робота оприлюднюється на сайті підрозділу ВНЗ (у відкритому доступі), після перевірки на плагіат. За результатом успішного захисту, здобувач може отримати від екзаменаційної комісії рекомендацію для вступу в магістратуру.

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Загальні

 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 2. Здатність до використання відповідного фахового рівня у професійній діяльності.
 3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 4. Здатність до вирішення проблем інноваційного характеру.
 5. Здатність до навчання та оволодіння сучасними знаннями упродовж життя.
 6. Здатність до пошуку, опрацюванню та узагальненню професійної та науково-технічної інформації.
 7. Здатність до презентації власних і колективних результатів професійної та науково-дослідної діяльності.
 8. Здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами.
 9. Здатність до самоаналізу, самооцінки, самокритичності, самореалізації та самовдосконалення.
 10. Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу з метою виявлення професійних проблем та розробки способів їх розв’язання.
 11. Здатність забезпечувати необхідний рівень охорони праці при вирішенні професійних завдань.
 12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 13. Здатність інтегруватися до сучасного професійного середовища.
 14. Здатність працювати в команді й уміння виявляти міжособистісну взаємодію (комунікабельність).
 15. Здатність проводити дослідження на сучасному рівні.
 16. Здатність соціально, відповідально та свідомо мотивувати людей, рухатися до спільної мети.
 17. Здатність спілкуватися і діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 18. Здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність, усвідомлювати гендерні і соціальні проблеми.

Фахові

 1. Здатність аналізувати та узагальнювати результати діагностики та використовувати їх у подальшій професійній діяльності.
 2. Здатність визначати ступінь, особливості розладу дитини, структурні складові порушення.
 3. Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.
 4. Здатність забезпечувати педагогіку співробітництва між дітьми, вихователями та батьками на правовій і демократичній основі.
 5. Здатність використовувати різноманітні методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 6. Здатність вирішувати фахові проблеми у процесі професійної діяльності дефектолога (логопеда) у роботі із дітьми з особливими освітніми потребами.
 7. Здатність до аналізу специфічних проблем психофізичного розвитку дитини.
 8. Здатність до визначення перспектив розвитку дітей з різними формами порушень та можливостей їх психосоціальної реабілітації.
 9. Здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу принципів, методів і змісту педагогічної роботи щодо навчання, виховання та розвитку особистості дитини з порушеннями психофізичного розвитку.
 10. Здатність майбутніх вчителів-логопедів до ефективної діяльності в умовах інклюзивного навчання.
 11. Здатність планувати й проводити навчальні та виховні заняття з урахуванням потреб, інтересів і можливостей дітей з особливими освітніми потребами.
 12. Здатність сприяти соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації дітей з особливими освітніми потребами.
 13. Здатність здійснювати навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають порушення мовлення.
 14. Здатність постійно підвищувати власний професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.


 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Знання

 1. Знання основних принципів професійного спілкування українською мовою, принципів і засобів офіційно-ділового мовлення.
 2. Володіння знаннями з філософії як світогляду людини, або сукупності поглядів на світ у цілому та ставлення людини до цього світу, в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття.
 3. Здібність до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя, уміння пов’язувати загально філософські проблеми з розв’язанням завдань економічної теорії і практики.
 4. Знання сутності, історії, теорії і методології політології як науки; об’єкт, предмет і метод політичної науки взагалі та української зокрема, чітко оперувати і володіти її понятійно-категоріальним апаратом.
 5. Знання про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів.
 6. Знання основних принципів формування безпечної життєдіяльності людини, закономірностей виникнення і розвитку небезпек, їх властивостей, вплив на здоров’я та життя людини, основні положення з організації охорони праці.
 7. Розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготуванню її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом.
 8. Знання основних положень теорії інформаційних технологій у загальній та професійній освіті людини, їх вплив на науково-технічний та соціально-економічний розвиток суспільства.
 9. Знання загальних закономірностей виховання, навчання та розвитку школяра; мету, зміст, принципи, методи, форми організації навчання та виховання.
 10. Знання основних категорій, принципів та місця психології в системі наук.
 11. Знання теоретичних основ дитячої творчості, природи творчих здібностей та способів їх розвитку; структуру творчого процесу; етапність творчої діяльності дітей.
 12. Теоретичні знання про загальні положення інклюзивної освіти в Україні, теоретико-методологічні та нормативно-правові засади інклюзивної освіти.
 13. Знання про закономірності розвитку виховання, школи і педагогічної думки у різні історичні періоди.
 14. Знання законів екології, її завдання, сучасну екологічну ситуацію в Україні.
 15. Знання теоретичних засад про види дефектів та їх вплив на психічний розвиток дитини; принципи організації корекційного навчання; стратегію і зміст індивідуального навчання дітей з певною структурою дефекту; мережу спеціальних дошкільних і шкільних навчальних закладів; соціально правовий захист дітей з вадами психофізичного розвитку в задоволенні їхніх освітніх потреб.
 16. Знання будови, функцій і найбільш розповсюджених порушень слуху і зору у дітей; методик роботи з дітьми які мають порушення слуху, зору та мовлення.
 17. Знання про особливості становлення, розвитку спеціальної педагогіки; основні поняття, предмет та завдання. напрями та принципи спеціальної педагогіки.
 18. Знання специфіки спеціальності «Спеціальна освіта».
 19. Знання про індивідуально-психологічні особливості дітей з вадами мовлення та способи їх врахування у виховній роботі.
 20. Знання про основи законодавства України про освіту, соціальний захист і міжнародні документи про права людини і дитини; державні стандарти освіти; сучасні досягнення науки і практики в галузі педагогіки; особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку; ефективні методи, форми та прийоми роботи з дітьми; використання індивідуального й диференціального підходу і рівнів адаптації навчального та фізичного навантаження.
 21. Знання про будову, фізіологію і патологію сенсорних систем людини, а також причини виникнення їх захворювань та взаємозв’язок цих патологій з особливостями нервової та ендокринної систем.
 22. Знання класифікації видів патологій психічних процесів.
 23. Теоретичні знання про клініко-фізіологічні особливості і закономірності фізичного і психічного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями, структуру дефекту при інтелектуальних порушеннях та потенційні можливості розвитку різних сторін особистості кожної з категорій дітей з такими вадами.
 24. Знання індивідуально-психологічних особливостей дітей з вадами мовлення та способів їх врахування у виховній роботі; методів вивчення вихованості особистості та дитячого колективу; етапів виховного процесу; методів виховної роботи з дітьми з вадами мовлення; основних напрямів діяльності вихователя в освітніх закладах різного типу.
 25. Знання про теоретичні основи виховання дітей дошкільного віку з відхиленнями у розвитку; нові технології виховання і навчання дошкільників дітей з відхиленнями в розвитку та запроваджувати їх в практику корекційного виховання; загальні та спеціальні методики корекційно-виховного процесу; психофізіологічні особливості дошкільників.
 26. Теоретичні знання про методичні засади дошкільної лінгводидактики; завдання, зміст, форми, методи навчання дітей з особливими потребами рідної мови та сучасних технології розвитку мовлення.
 27. Система теоретичних та прикладних знань у галузі спеціальної методики фізичного виховання дітей з особливими потребами.
 28. Знання основ спеціальних методичних знань і вмінь, необхідних для активної виробничо-професійної та суспільної діяльності майбутніх логопедів.
 29. Теоретичні і практичні знання про основні методи та принципи організації роботи з формування системи математичних знань у дітей з тяжкими порушеннями мовлення різних вікових груп.
 30. Система знань про словесні, наочні та практичні методи і методичні прийоми викладання дисципліни з урахуванням специфіки навчання дітей з особливими потребами.
 31. Знання вікових аспектів психодіагностики; загальних і теоретичних проблем діагностики аномального розвитку дитини; особливостей діагностики дитини з аномаліями розвитку; змістом роботи медико-педагогічної комісії.
 32. Знання основних положень теорії гри та методику її організації; етапів розвитку ігрової діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з вадами мовлення.
 33. Система знань з науково-теоретичних положення спеціальної методики викладання.
 34. Знання будови, фізіології і патології систем органів дитини; причин виникнення їх захворювань та взаємозв’язок цих патологій з особливостями нервової та ендокринної систем.
 35. Знання теоретичних засад курсу, їх значення у підготовці педагога до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; психолого-педагогічних основ навчання дітей дошкільного віку з особливими потребами.
 36. Система теоретичних та прикладних знань про сутність диференційованого викладання, стратегій забезпечення систематизованого підходу до навчання з урахуванням відмінностей дітей з особливими освітніми потребами.
 37. Система теоретичних і практичних знань про основні поняття теорії фізичної реабілітації; фізіологічний вплив, завдання і методику проведення логопедичного масажу; методику проведення артикуляційної гімнастики
 38. Система знань про актуальні проблеми гендерної педагогіки; особливості процесу гендерної соціалізації хлопчиків і дівчат; завдання, зміст, форми та методи гендерного виховання дітей дошкільного віку.
 39. Система знань про основи гігієни дітей та підлітків; матеріальні основи спадковості та мінливості, хромосомні та генні хвороби; причини виникнення патологій та гігієнічні вимоги щодо організації навчальної та виховної роботи у спеціальних закладах.
 40. Система знань про психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання з використанням методів арт-терапії.
 41. Знання про психолого-педагогічну характеристику осіб із розумовою відсталістю; критерії відбору дітей до спеціальних загальноосвітніх закладів; специфіку діяльності сучасного спеціального педагога спеціального загальноосвітнього закладу.
 42. Система знань про теоретичні основи психодіагностики і психокорекції, класифікацію їх методів та форм роботи, послідовність проведення психодіагностичного обстеження та психологічної корекції дітей.
 43. Система знань про клінічну картину та патопсихологічну семіотику психозів, невротичних розладів, порушень психічного розвитку, особливості системи завдань, принципів, форм і методів психолого-педагогічної терапії.
 44. Система знань про психофізіологічну структуру мовленнєвої діяльності; механізми мовленнєвої діяльності; особливості розвитку мовлення під час нормального та аномального розвитку.
 45. Професійні знання теоретичних основ аналізу закономірностей розвитку психіки; інтерпретації схожості і відмінностей у психіці людини і тварин.
 46. Знання актуальних проблем спеціальної освіти; законодавчої бази спеціальної системи освіти України; основних теоретичних засад нового змісту спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами; стратегічних напрямів розвитку спеціальної теорії і практики.
 47. Знання про особливості психічного розвитку дітей з різними мовленнєвими порушеннями та мовленнєвою патологією; можливостей надання таким дітям багатопланової психокорекційної та корекційно-педагогічної допомоги.

Уміння

 1. Здатність володіти основними формами мовленнєвого етикету для професійного спілкування.
 2. Здатність ведення ділової документації українською мовою, оформлення основних зразків ділових паперів.
 3. Здатність володіти науковими принципами сучасного правопису і використовувати їх у процесі професійного спілкування.
 4. Здатність аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії.
 5. Вміння зіставляти історичні процеси з епохами, застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів; формування свідомості громадянина України.
 6. Уміння практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами.
 7. Здатність користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики.
 8. Здатність володіти основними підходами до розуміння культурології, загальні відомості культурно-історичного процесу, розвитку та занепаду світових цивілізацій та їх культур, характерні риси сучасної світової та української культури.
 9. Здатність проводити творчий науковий пошук шляхів удосконалення процесу навчання засобами інформаційних технологій; підвищувати ефективність використання інформаційних технологій у навчальному процесі; вільно володіти програмними засобами загального та спеціального призначення; застосовувати програмні продукти навчального призначення; вільно працювати у мережі Internet.
 10. Вміння педагогічно осмислювати та реалізовувати процес розвитку виховання, навчання школяра та забезпечувати творчий підхід до педагогічної діяльності.
 11. Вміння аналізувати вітчизняні та зарубіжні психологічні концепції, простежувати головні тенденції розвитку сучасної психології, застосовувати методи і методики психологічного вивчення особистості, груп.
 12. Вміння генерувати нестандартні ідеї, використовуючи асоціації, комбінування, методи активізації творчості, алгоритми та спеціальні прийоми технології творчості, у процесі розв’язання професійних завдань: застосовувати у своїй роботі досвід творчої діяльності інших, організовувати творчу діяльність з дітьми, формувати власний стиль професійної діяльності.
 13. Здатність творчо підходити до організації занять, виявляти і розвивати творчі здібності кожної дитини.
 14. Вміння використовувати ефективні стратегії взаємодії різнопрофільних фахівців, розробляти індивідуальні навчальні плани та програми для дітей з особливими освітніми потребами.
 15. Здатність виділяти і розуміти закономірності розвитку педагогічних категорій, розширювати професійний світогляд, збагачувати духовну культуру.
 16. Уміння аналізувати негативний антропогенний вплив на біосферу, знаходити причинно-наслідкові зв’язки між господарською діяльністю людини та станом навколишнього середовища.
 17. Уміння аргументовано визначати індивідуальну стратегію корекційно-розвивальної роботи з дитиною з урахуванням її недоліків розвитку; кваліфіковано орієнтувати батьків, які мають дітей з вадами психофізичного розвитку, щодо їх навчання і соціально-трудової реабілітації; надавати педагогічну допомогу дітям та консультувати їхніх батьків, дотримуючись деонтологічних принципів спілкування.
 18. Уміння працювати з дітьми і підлітками, які мають відхилення у розвитку.
 19. Вміння використовувати професійні знання, уміння й навички спеціального педагога у роботі з дітьми з особливими потребами та їх батьками.
 20. Уміння використовувати методики вивчення вихованості дитини з вадами мовлення; складати психолого-педагогічну характеристику особистості дитини з вадами мовлення; планувати етапи і прогнозувати результати виховання; складати плани виховної роботи; здійснювати психолого-педагогічний аналіз виховних заходів.
 21. Уміння приймати професійні рішення з урахуванням їхніх соціальних наслідків і вимог етики, здійснювати корекційно-психолого-соціальну роботу за індивідуальною програмою, організовувати заняття з інтелектуального розвитку дитини та підготовки до шкільного навчання; знайомство з нормами та правилами поведінки в суспільстві.
 22. Уміння користуватися методиками психопатологічного дослідження; методами роботи з особами, що мають психічні захворювання.
 23. Вміння визначати основні форми психічного та фізичного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями; використовувати ефективні методи, засоби, прийоми і форми профілактики та корекції інтелектуальних порушень.
 24. Володіння основними методами клінічної диференційованої діагностики раннього виявлення мовленнєвих розладів і методами профілактики.
 25. Уміння застосовувати методики вивчення вихованості дитини з вадами мовлення; складати психолого-педагогічну характеристику особистості дитини з вадами мовлення; планувати етапи і прогнозувати результати виховання; складати плани виховної роботи: календарні, тижневі, тематичні, поточні.
 26. Вміння володіти методами консультаційної та психопрофілактичної роботи з дітьми з відхиленнями в розвитку та їх батьків і педагогів; професійно організовувати, планувати, вести корекційно-виховний процес.
 27. Уміння планувати і проводити різні види роботи з розвитку мовлення дітей з особливими потребами, формувати у них мовленнєвих навичок, досвіду мовленнєвої взаємодії з дорослими і однолітками.
 28. Володіння методиками організації та проведення різних форм роботи з дітьми дошкільного віку з особливими потребами з формування елементарних математичних уявлень у різних вікових групах.
 29. Уміння визначати з’ясовувати ступінь фізичного порушення та підбирати відповідні вправи з метою їхньої корекції; добирати рухи, рухові ігри, які мають велике значення у терапії хворих та слабких дітей; розробляти комплекси вправ з використанням спортивного обладнання, які сприяють формуванню рухових навичок, кращому розвитку рухової та нервової систем, вдосконаленню трудової та соціальної адаптації.
 30. Здатність планувати корекційно-розвиткову роботу спрямовану на засвоєння дітьми початкових знань з української мови; правильно підбирати комплекс корекційно-розвивальних вправ; володіти практичними методами та прийомами корекції та формування мовлення як засобу спілкування та знаряддя мислення у дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями.
 31. Уміння сформувати систему математичних знань, умінь та навичок у дітей з тяжкими порушеннями мовлення різних вікових груп.
 32. Уміння організовувати спостереження у природі та використовувати результати спостережень при проведенні навчальних занять, виготовляти наочні посібники, готувати й проводити практичні заняття, організовувати й проводити позаурочні заходи.
 33. Уміння організовувати ігрову діяльність дітей з порушеннями мовлення; використовувати ріні методики організації ігрової діяльності.
 34. Уміння обстежувати стан органів дихання, травлення, виділення, кровообігу; визначати їх патології та причини виникнення, застосовувати набуті знання для профілактики захворювань у дітей з особливими освітніми потребами.
 35. Уміння будувати спецметодику викладання образотворчого мистецтва на принципах дидактики.
 36. Уміння організовувати та проводити різні форми роботи з трудового навчання з дітьми дошкільного віку з особливими потребами; здатність володіти методикою організації та проведення занять з трудового навчання; володіти основними техніками та прийомами роботи з різними матеріалами.
 37. Вміння застосовувати технології диференційованого викладання в інклюзивному класі; організовувати роботу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з особливими освітніми потребами.
 38. Уміння проводити диференційований відбір комплексу масажних рухів в залежності від стану м’язів та емоційного стану дитини з порушеннями мовленнєвого розвитку.
 39. Уміння створювати повноцінне розвивальне середовище в дошкільному навчальному закладі; реалізовувати методику статево-рольового виховання та гендерний підхід в організації різних видів діяльності дошкільників; здійснювати діагностику статево-рольового розвитку дошкільників; сприяти взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї у вирішенні завдань гендерного виховання дошкільників.
 40. Уміння надавати консультативну допомогу з організації всіх складових навчально-виховного процесу; з’ясовувати можливості дітей з певними патологіями до корекційно-виховного процесу.
 41. Уміння практичного володіння методиками арт-терапії в різних видах психологічної допомоги; пов’язувати техніки арт-терапії в освіті та соціальній сфері.
 42. Уміння здійснювати корекцію психофізичних недоліків розумово відсталих учнів у навчально-виховному процесі; обирати методи та форми навчання і виховання розумово відсталих учнів; планувати роботу, контролювати, об’єктивно оцінювати і корегувати засвоєні учнем знання і вміння.
 43. Уміння використовувати одержані знання для проведення психодіагностичних обстежень і психокорекційної роботи з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення; використовувати різні психокорекційні методики у процесі психоконсультування.
 44. Уміння користуватися методиками патопсихологічного дослідження; проводити патопсихологічне дослідження для вирішення завдань, що постають перед соціальним педагогом і практичним психологом.
 45. Вміння самостійної побудови програм та забезпечення психологічної допомоги людині в кризовій і посткризовій ситуації життєвого шляху.
 46. Уміння в галузі дослідження експресивного та імпресивного мовлення у дітей з вадами мовлення; дослідження процесів читання і письма у дітей з вадами мовлення.
 47. Уміння володіти основними підходами до розуміння сутності психіки і основних закономірностей її перетворення в процесі еволюції, для розуміння специфіки свідомості людини, біологічних і соціально-культурних чинників, що обумовлюють особливості людської психіки і її розвиток в онтогенезі.
 48. Уміння використовувати сучасні методи і технології психодіагностичної, психокоректувальної, психотерапевтичної і психореабілітацінної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 49. Уміння порівнювати актуальні проблеми теорії і практики спеціальної освіти на всіх етапах історичного розвитку; аналізувати зміст спеціальної освіти в Україні на сучасному етапі розвитку; використовувати на практиці методи спеціальної педагогіки.
 50. Здатність розкривати симптомології, синдрології та нозології психічних хвороб та форми, методи, прийоми, засоби корекційної діяльності педагога; проводити аналіз порушень психічних організацій різних сфер психічної діяльності; користування методичним арсеналом психокорекційного впливу.
 51. Уміння розуміти основні проблеми, що виникають при вивченні психічного розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями та орієнтуватися у підходах щодо розв’язання цих проблем.

Комунікація

 1. Здатний з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію зі всіма учасниками освітнього процесу.
 2. Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді (педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях).
 3. Здатний розуміти значення культури як форми людського існування, цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва.
 4. Здатний виявляти психологічні особливості засвоєння учнями навчальної інформації, психологічні особливості становлення характеру учнів, розвитку їх здібностей з метою діагностики, прогнозування ефективності та корекції педагогічного процесу.
 5. Здатний ставитися однаково толерантно до учнів з різними психо-фізіологічними, фізичними, соціальними можливостями.

 

Автономія і відповідальність

 1. Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції.
 2. Здатний аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів.
 3. Здатний створювати рівноправне і справедливе освітнє середовище, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічного контексту.

 


 

 

МОДУЛІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

І Цикл загальної підготовки
1.1 Гуманітарна підготовка
ГП1.1.01 Українська мова за професійним спрямуванням
ГП1.1.02 Історія та культура України
ГП1.1.03 Філософія
ГП1.1.04 Політична та соціологічні науки
ГП1.1.05 Іноземна мова
ГП1.1.06 Українознавство
1.2 Фундаментальна підготовка
ФП1.2.01 Охорона праці та безпека життєдіяльності
ФП1.2.02 Фізичне виховання
ФП1.2.03 Інформаційно-комунікаційні технології в галузі «Освіта»
ФП 1.2.04 Педагогіка загальна
ФП1.2.05 Психологія загальна
ФП1.2.06 Педагогічна творчість
ФП 1.2.07 Психологія творчості
ФП1.2.08 Основи інклюзивної освіти
ФП1.2.09 Історія педагогіки
ФП1.2.10 Основи екології та природознавства
ФП1.2.11 Основи дефектології і логопедії
II Цикл професійної підготовки
2.1 Психолого-педагогічна підготовка
ППП.2.1.01 Мовленнєві сенсорні системи та їх порушення
ППП.2.1.02 Спецпедагогіка з історією
ППП.2.1.03 Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта» і педагогічна деонтологія
ППП.2.1.04 Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи
ППП.2.1.05 Теорія і методика діяльності гувернера з дітьми з/без особливих освітніх потреб
ППП.2.1.06 Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі
ППП.2.1.07 Анатомія, фізіологія і патологія органів слуху і мовлення
ППП.2.1.08 Психопатологія
ППП.2.1.09 Клініка інтелектуальних порушень
ППП.2.1.10 Невропатологія та неврологічні основи логопедії
2.2 Науково-предметна підготовка
НПП.2.2.01 Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення
НПП.2.2.02 Спеціальна дошкільна педагогіка
НПП.2.2.03 Спецметодика розвитку мовлення
НПП.2.2.04 Спецметодика формування елементарних математичних уявлень
НПП.2.2.05 Спецметодика фізичного виховання
НПП.2.2.06 Спецметодика початкового навчання мови
НПП.2.2.07 Спецметодика математики з основами математики
НПП.2.2.08 Спецметодика «Я і Україна»
НПП.2.2.09 Методи відбору у спеціальні заклади для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
НПП.2.2.10 Ігри в логопедичній роботі
НПП.2.2.11 Спецметодика образотворчого мистецтва
НПП.2.2.12 Теорія та методика валеологічної освіти дітей з /без особливих потреб
НПП.2.2.13 Диференційоване викладання  в інклюзивному класі
НПП.2.2.14 Трудове навчання з методиками
НПП.2.2.15 Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення
НПП.2.2.16 Основи теорії гендерного виховання
НПП.2.2.17 Гігієна дітей і підлітків в системі корекційної освіти з основами генетики
НПП.2.2.18 Арт-терапія в освіті та соціальній сфері
НПП.2.2.19 Курсова робота з спецпедагогіки, спецпсихології та методик спеціальної освіти
НПП.2.2.20 Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін та методик спеціальної освіти
ІІІ Дисципліни вільного вибору студента
3.1 Спеціалізація «Спеціальна психологія»
ВВ.3.1.01 Корекційна психопедагогіка
ВВ.3.1.02 Основи психокорекції та психоконсультування осіб із ТПМ
ВВ.3.1.03 Основи патопсихології і психотерапії
ВВ.3.1.04 Кризова психологія
ВВ.3.1.05 Психолінгвістика
ВВ.3.1.06 Порівняльна психологія
ВВ.3.1.07 Спеціальна психологія
ВВ.3.1.08 Актуальні проблеми спеціальної теорії та практики
ВВ.3.1.09 Аномалії психічного розвитку
ВВ.3.1.10 Дитяча практична психологія
4 Практична підготовка
4.1 Навчальна педагогічна практика
П.4.1.01 Ознайомча практика в ДНЗ та закладах для дітей з особливими освітніми потребами
П.4.1.02 Пропедевтична практика
4.2 Виробнича педагогічна практика
П.4.2.01 Логопедична практика
П.4.1.02 Практика у спеціальних закладах
П.4.1.03 В дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладах
П.4.1.04 Пропедевтична практика
5 Атестація

 

 

ОПИС ПРОГРАМИ

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач Програмні результати навчання Найменування навчальних дисциплін, практик

І. Цикл загальної підготовки

1.1. Гуманітарна підготовка

Здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами.

Здатність працювати в команді й уміння виявляти міжособистісну взаємодію (комунікабельність).

Знання основних принципів професійного спілкування українською мовою, принципів і засобів офіційно-ділового мовлення.

Здатність володіти основними формами мовленнєвого етикету для професійного спілкування.

Здатність ведення ділової документації українською мовою, оформлення основних зразків ділових паперів.

Здатність володіти науковими принципами сучасного правопису і використовувати їх у процесі професійного спілкування.

Українська мова за професійним спрямуванням

Здатність до навчання та оволодіння сучасними знаннями упродовж життя.

Здатність спілкуватися і діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Здатність аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії.

Вміння зіставляти історичні процеси з епохами, застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів; формування свідомості громадянина України.

Історія та культура України

 

Здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами.

Здатність працювати в команді й уміння виявляти міжособистісну взаємодію (комунікабельність).

Уміння практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами.

Здатність користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики.

Іноземна мова

Здатність до пошуку, опрацюванню та узагальненню професійної та науково-технічної інформації.

Здатність до самоаналізу, самооцінки, самокритичності, самореалізації та самовдосконалення

Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу з метою виявлення професійних проблем та розробки способів їх розв’язання.

Володіння знаннями з філософії як світогляду людини, або сукупності поглядів на світ у цілому та ставлення людини до цього світу, в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття.

Здібність до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя, уміння пов’язувати загально філософські проблеми з розв’язанням завдань економічної теорії і практики.

Філософія

Здатність соціально, відповідально та свідомо мотивувати людей, рухатися до спільної мети.

Здатність спілкуватися і діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність, усвідомлювати гендерні і соціальні проблеми.

Знання сутності, історії, теорії і методології політології як науки; об’єкт, предмет і метод політичної науки взагалі та української зокрема, чітко оперувати і володіти її понятійно-категоріальним апаратом.

Знання про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів.

Політична та соціологічна науки

Здатність до використання відповідного фахового рівня у професійній діяльності.

Здатність спілкуватися і діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Здатність володіти основними підходами до розуміння культурології, загальні відомості культурно-історичного процесу, розвитку та занепаду світових цивілізацій та їх культур, характерні риси сучасної світової та української культури. Українознавство
1.2. Фундаментальна підготовка
Здатність забезпечувати необхідний рівень охорони праці при вирішенні професійних завдань. Знання основних принципів формування безпечної життєдіяльності людини, закономірностей виникнення і розвитку небезпек, їх властивостей, вплив на здоров’я та життя людини, основні положення з організації охорони праці. Охорона праці та безпека життєдіяльності
Здатність до самоаналізу, самооцінки, самокритичності, самореалізації та самовдосконалення. Розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготуванню її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом. Фізичне виховання

Здатність до використання відповідного фахового рівня у професійній діяльності.

Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Знання основних положень теорії інформаційних технологій у загальній та професійній освіті людини, їх вплив на науково-технічний та соціально-економічний розвиток суспільства.

Здатність проводити творчий науковий пошук шляхів удосконалення процесу навчання засобами інформаційних технологій; підвищувати ефективність використання інформаційних технологій у навчальному процесі; вільно володіти програмними засобами загального та спеціального призначення; застосовувати програмні продукти навчального призначення; вільно працювати у мережі Internet.

Інформаційно-комунікаційні технології в галузі «Освіта»

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність до презентації власних і колективних результатів професійної та науково-дослідної діяльності.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Знання загальних закономірностей виховання, навчання та розвитку школяра; мету, зміст, принципи, методи, форми організації навчання та виховання.

Вміння педагогічно осмислювати та реалізовувати процес розвитку виховання, навчання школяра та забезпечувати творчий підхід до педагогічної діяльності.

Педагогіка загальна

Здатність працювати в команді й уміння виявляти міжособистісну взаємодію (комунікабельність).

Здатність проводити дослідження на сучасному рівні.

Здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність, усвідомлювати гендерні і соціальні проблеми.

Знання основних категорій, принципів та місця психології в системі наук.

Вміння аналізувати вітчизняні та зарубіжні психологічні концепції, простежувати головні тенденції розвитку сучасної психології, застосовувати методи і методики психологічного вивчення особистості, груп.

Психологія загальна

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність до вирішення проблем інноваційного характеру.

Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу з метою виявлення професійних проблем та розробки способів їх розв’язання.

Здатність постійно підвищувати власний професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Вміння генерувати нестандартні ідеї, використовуючи асоціації, комбінування, методи активізації творчості, алгоритми та спеціальні прийоми технології творчості, у процесі розв’язання професійних завдань: застосовувати у своїй роботі досвід творчої діяльності інших, організовувати творчу діяльність з дітьми, формувати власний стиль професійної діяльності. Педагогічна творчість

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність до вирішення проблем інноваційного характеру.

Здатність проводити дослідження на сучасному рівні.

Знання теоретичних основ дитячої творчості, природи творчих здібностей та способів їх розвитку; структуру творчого процесу; етапність творчої діяльності дітей.

Здатність творчо підходити до організації занять, виявляти і розвивати творчі здібності кожної дитини.

Психологія творчості

Здатність інтегруватися до сучасного професійного середовища.

Здатність працювати в команді й уміння виявляти міжособистісну взаємодію (комунікабельність).

Здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність, усвідомлювати гендерні і соціальні проблеми.

Здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу принципів, методів і змісту педагогічної роботи щодо навчання, виховання та розвитку особистості дитини з порушеннями психофізичного розвитку.

Здатність майбутніх вчителів-логопедів до ефективної діяльності в умовах інклюзивного навчання.

Теоретичні знання про загальні положення інклюзивної освіти в Україні, теоретико-методологічні та нормативно-правові засади інклюзивної освіти.

Вміння використовувати ефективні стратегії взаємодії різнопрофільних фахівців, розробляти індивідуальні навчальні плани та програми для дітей з особливими освітніми потребами.

Основи інклюзивної освіти
Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу з метою виявлення професійних проблем та розробки способів їх розв’язання.

Знання про закономірності розвитку виховання, школи і педагогічної думки у різні історичні періоди.

Здатність виділяти і розуміти закономірності розвитку педагогічних категорій, розширювати професійний світогляд, збагачувати духовну культуру.

Історія педагогіки

Здатність до навчання та оволодіння сучасними знаннями упродовж життя.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Знання законів екології, її завдання, сучасну екологічну ситуацію в Україні.

Уміння аналізувати негативний антропогенний вплив на біосферу, знаходити причинно-наслідкові зв’язки між господарською діяльністю людини та станом навколишнього середовища.

Основи екології та природознавства

Здатність аналізувати та узагальнювати результати діагностики та використовувати їх у подальшій професійній діяльності.

Здатність до аналізу специфічних проблем психофізичного розвитку дитини.

Здатність до визначення перспектив розвитку дітей з різними формами порушень та можливостей їх психосоціальної реабілітації.

Знання  теоретичних засад про види дефектів та їх вплив на психічний розвиток дитини; принципи організації корекційного навчання; стратегію і зміст індивідуального навчання дітей з певною структурою дефекту; мережу спеціальних дошкільних і шкільних навчальних закладів; соціально правовий захист дітей з вадами психофізичного розвитку в задоволенні їхніх освітніх потреб.

Уміння аргументовано визначати індивідуальну стратегію корекційно-розвивальної роботи з дитиною з урахуванням її недоліків розвитку; кваліфіковано орієнтувати батьків, які мають дітей з вадами психофізичного розвитку, щодо їх навчання і соціально-трудової реабілітації; надавати педагогічну допомогу дітям та консультувати їхніх батьків, дотримуючись деонтологічних принципів спілкування.

Основи дефектології і логопедії

ІІ. Цикл професійної підготовки

2.1. Психолого-педагогічна підготовка

Здатність вирішувати фахові проблеми у процесі професійної діяльності дефектолога (логопеда) у роботі із дітьми з особливими освітніми потребами.

Здатність до аналізу специфічних проблем психофізичного розвитку дитини.

Знання будови, функцій і найбільш розповсюджених порушень слуху і зору у дітей; методик роботи з дітьми які мають порушення слуху, зору та мовлення.

Уміння працювати з дітьми і підлітками, які мають відхилення у розвитку.

Мовленнєві сенсорні системи та їх порушення

Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу з метою виявлення професійних проблем та розробки способів їх розв’язання.

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Здатність використовувати різноманітні методики роботи з дітьми з особливими потребами.

Знання про особливості становлення, розвитку спеціальної педагогіки; основні поняття, предмет та завдання. напрями та принципи спеціальної педагогіки. Спецпедагогіка з історією

Здатність інтегруватися до сучасного професійного середовища.

Здатність постійно підвищувати власний професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Знання специфіки спеціальності «Спеціальна освіта».

Вміння використовувати професійні знання, уміння й навички спеціального педагога у роботі з дітьми з особливими потребами та їх батьками.

Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта» і педагогічна деонтологія

Здатність забезпечувати педагогіку співробітництва між дітьми, вихователями та батьками на правовій і демократичній основі.

Здатність здійснювати навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають порушення мовлення.

Знання про індивідуально-психологічні особливості дітей з вадами мовлення та способи їх врахування у виховній роботі.

Уміння використовувати методики вивчення вихованості дитини з вадами мовлення; складати психолого-педагогічну характеристику особистості дитини з вадами мовлення; планувати етапи і прогнозувати результати виховання; складати плани виховної роботи; здійснювати психолого-педагогічний аналіз виховних заходів.

Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи

Здатність забезпечувати педагогіку співробітництва між дітьми, вихователями та батьками на правовій і демократичній основі.

Здатність планувати й проводити навчальні та виховні заняття з урахуванням потреб, інтересів і можливостей дітей.

Уміння приймати професійні рішення з урахуванням їхніх соціальних наслідків і вимог етики, здійснювати корекційно-психолого-соціальну роботу за індивідуальною програмою, організовувати заняття з інтелектуального розвитку дитини та підготовки до шкільного навчання; знайомство з нормами та правилами поведінки в суспільстві. Теорія і методика діяльності гувернера з дітьми з/без особливих освітніх потреб

Здатність інтегруватися до сучасного професійного середовища.

Здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність, усвідомлювати гендерні і соціальні проблеми.

Здатність використовувати різноманітні методики роботи з дітьми з особливими потребами.

Здатність майбутніх вчителів-логопедів до ефективної діяльності в умовах інклюзивного навчання.

Здатність сприяти соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації дітей з особливими освітніми потребами.

Знання про основи законодавства України про освіту, соціальний захист і міжнародні документи про права людини і дитини; державні стандарти освіти; сучасні досягнення науки і практики в галузі педагогіки; особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку; ефективні методи, форми та прийоми роботи з дітьми; використання індивідуального й диференціального підходу і рівнів адаптації навчального та фізичного навантаження. Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі

Здатність аналізувати та узагальнювати результати діагностики та використовувати їх у подальшій професійній діяльності.

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Знання про будову, фізіологію і патологію сенсорних систем людини, а також причини виникнення їх захворювань та взаємозв’язок цих патологій з особливостями нервової та ендокринної систем. Анатомія, фізіологія і патологія органів слуху і мовлення

Здатність аналізувати та узагальнювати результати діагностики та використовувати їх у подальшій професійній діяльності.

Здатність до визначення перспектив розвитку дітей з різними формами порушень та можливостей їх психосоціальної реабілітації.

Знання класифікації видів патологій психічних процесів.

Уміння користуватися методиками психопатологічного дослідження; методами роботи з особами, що мають психічні захворювання.

Психопатологія

Здатність до аналізу специфічних проблем психофізичного розвитку дитини.

Здатність до визначення перспектив розвитку дітей з різними формами порушень та можливостей їх психосоціальної реабілітації.

Теоретичні знання про клініко-фізіологічні особливості і закономірності фізичного і психічного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями, структуру дефекту при інтелектуальних порушеннях та потенційні можливості розвитку різних сторін особистості кожної з категорій дітей з такими вадами.

Уміння визначати основні форми психічного та фізичного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями; використовувати ефективні методи, засоби, прийоми і форми профілактики та корекції інтелектуальних порушень.

Клініка інтелектуальних порушень

Здатність аналізувати та узагальнювати результати діагностики та використовувати їх у подальшій професійній діяльності.

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Володіння основними методами клінічної диференційованої діагностики раннього виявлення мовленнєвих розладів і методами профілактики. Невропатологія та неврологічні основи логопедії
2.2. Науково-предметна підготовка

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Здатність використовувати різноманітні методики роботи з дітьми з особливими потребами.

Здатність майбутніх вчителів-логопедів до ефективної діяльності в умовах інклюзивного навчання.

Здатність планувати й проводити навчальні та виховні заняття з урахуванням потреб, інтересів і можливостей дітей.

Знання індивідуально-психологічних особливостей дітей з вадами мовлення та способів їх врахування у виховній роботі; методів вивчення вихованості особистості та дитячого колективу; етапів виховного процесу; методів виховної роботи з дітьми з вадами мовлення; основних напрямів діяльності вихователя в освітніх закладах різного типу.

Уміння застосовувати методики вивчення вихованості дитини з вадами мовлення; складати психолого-педагогічну характеристику особистості дитини з вадами мовлення; планувати етапи і прогнозувати результати виховання; складати плани виховної роботи: календарні, тижневі, тематичні, поточні.

Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення

Здатність планувати й проводити навчальні та виховні заняття з урахуванням потреб, інтересів і можливостей дітей.

Здатність здійснювати навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають порушення мовлення.

Здатність постійно підвищувати власний професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Знання про теоретичні основи виховання дітей дошкільного віку з відхиленнями у розвитку; нові технології виховання і навчання дошкільників дітей з відхиленнями в розвитку та запроваджувати їх в практику корекційного виховання; загальні та спеціальні методики корекційно-виховного процесу; психофізіологічні особливості дошкільників.

Вміння володіти методами консультаційної та психопрофілактичної роботи з дітьми з відхиленнями в розвитку та їх батьків і педагогів; професійно організовувати, планувати, вести корекційно-виховний процес.

Спеціальна дошкільна педагогіка

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу принципів, методів і змісту педагогічної роботи щодо навчання, виховання та розвитку особистості дитини з порушеннями психофізичного розвитку.

Здатність планувати й проводити навчальні та виховні заняття з урахуванням потреб, інтересів і можливостей дітей.

Здатність сприяти соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації дітей з особливими освітніми потребами.

Здатність здійснювати навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають порушення мовлення.

Теоретичні знання про методичні засади дошкільної лінгводидактики; завдання, зміст, форми, методи навчання дітей з особливими потребами рідної мови та сучасних технології розвитку мовлення.

Уміння планувати і проводити різні види роботи з розвитку мовлення дітей з особливими потребами, формувати у них мовленнєвих навичок, досвіду мовленнєвої взаємодії з дорослими і однолітками.

Спецметодика розвитку мовлення

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу принципів, методів і змісту педагогічної роботи щодо навчання, виховання та розвитку особистості дитини з порушеннями психофізичного розвитку.

Здатність планувати й проводити навчальні та виховні заняття з урахуванням потреб, інтересів і можливостей дітей.

Здатність сприяти соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації дітей з особливими освітніми потребами.

Здатність здійснювати навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають порушення мовлення.

Володіння методиками організації та проведення різних форм роботи з дітьми дошкільного віку з особливими потребами з формування елементарних математичних уявлень у різних вікових групах. Спецметодика формування елементарних математичних уявлень

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу принципів, методів і змісту педагогічної роботи щодо навчання, виховання та розвитку особистості дитини з порушеннями психофізичного розвитку.

Здатність планувати й проводити навчальні та виховні заняття з урахуванням потреб, інтересів і можливостей дітей.

Здатність сприяти соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації дітей з особливими освітніми потребами.

Здатність здійснювати навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають порушення мовлення.

Система теоретичних та прикладних знань у галузі спеціальної методики фізичного виховання дітей з особливими потребами.

Уміння визначати з’ясовувати ступінь фізичного порушення та підбирати відповідні вправи з метою їхньої корекції; добирати рухи, рухові ігри, які мають велике значення у терапії хворих та слабких дітей; розробляти комплекси вправ з використанням спортивного обладнання, які сприяють формуванню рухових навичок, кращому розвитку рухової та нервової систем, вдосконаленню трудової та соціальної адаптації.

Спецметодика фізичного виховання

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу принципів, методів і змісту педагогічної роботи щодо навчання, виховання та розвитку особистості дитини з порушеннями психофізичного розвитку.

Здатність планувати й проводити навчальні та виховні заняття з урахуванням потреб, інтересів і можливостей дітей.

Здатність сприяти соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації дітей з особливими освітніми потребами.

Здатність здійснювати навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають порушення мовлення.

Знання основ спеціальних методичних знань і вмінь, необхідних для активної виробничо-професійної та суспільної діяльності майбутніх логопедів.

Здатність планувати корекційно-розвиткову роботу спрямовану на засвоєння дітьми початкових знань з української мови; правильно підбирати комплекс корекційно-розвивальних вправ; володіти практичними методами та прийомами корекції та формування мовлення як засобу спілкування та знаряддя мислення у дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями.

Спецметодика початкового навчання мови

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу принципів, методів і змісту педагогічної роботи щодо навчання, виховання та розвитку особистості дитини з порушеннями психофізичного розвитку.

Здатність планувати й проводити навчальні та виховні заняття з урахуванням потреб, інтересів і можливостей дітей.

Здатність сприяти соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації дітей з особливими освітніми потребами.

Здатність здійснювати навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають порушення мовлення.

Теоретичні і практичні знання про основні методи та принципи організації роботи з формування системи математичних знань у дітей з тяжкими порушеннями мовлення різних вікових груп.

Уміння сформувати систему математичних знань, умінь та навичок у дітей з тяжкими порушеннями мовлення різних вікових груп.

Спецметодика математики з основами математики

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу принципів, методів і змісту педагогічної роботи щодо навчання, виховання та розвитку особистості дитини з порушеннями психофізичного розвитку.

Здатність планувати й проводити навчальні та виховні заняття з урахуванням потреб, інтересів і можливостей дітей.

Здатність сприяти соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації дітей з особливими освітніми потребами.

Здатність здійснювати навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають порушення мовлення.

Система знань про словесні, наочні та практичні методи і методичні прийоми викладання дисципліни з урахуванням специфіки навчання дітей з особливими потребами.

Уміння організовувати спостереження у природі та використовувати результати спостережень при проведенні навчальних занять, виготовляти наочні посібники, готувати й проводити практичні заняття, організовувати й проводити позаурочні заходи.

Спецметодика
«Я і Україна»

Здатність аналізувати та узагальнювати результати діагностики та використовувати їх у подальшій професійній діяльності.

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Здатність використовувати різноманітні методики роботи з дітьми з особливими потребами.

Здатність до визначення перспектив розвитку дітей з різними формами порушень та можливостей їх психосоціальної реабілітації.

Знання вікових аспектів психодіагностики; загальних і теоретичних проблем діагностики аномального розвитку дитини; особливостей діагностики дитини з аномаліями розвитку; змістом роботи медико-педагогічної комісії. Методи відбору у спеціальні заклади для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Здатність використовувати різноманітні методики роботи з дітьми з особливими потребами.

Здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу принципів, методів і змісту педагогічної роботи щодо навчання, виховання та розвитку особистості дитини з порушеннями психофізичного розвитку.

Здатність постійно підвищувати власний професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Знання основних положень теорії гри та методику її організації; етапів розвитку ігрової діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з вадами мовлення.

Уміння організовувати ігрову діяльність дітей з порушеннями мовлення; використовувати ріні методики організації ігрової діяльності.

Ігри в логопедичній роботі

Здатність аналізувати та узагальнювати результати діагностики та використовувати їх у подальшій професійній діяльності.

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Здатність використовувати різноманітні методики роботи з дітьми з особливими потребами.

Здатність до визначення перспектив розвитку дітей з різними формами порушень та можливостей їх психосоціальної реабілітації.

Система знань з науково-теоретичних положення спеціальної методики викладання.

Уміння будувати спецметодику викладання образотворчого мистецтва на принципах дидактики.

Спецметодика образотворчого мистецтва

Здатність використовувати різноманітні методики роботи з дітьми з особливими потребами.

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

 

Знання будови, фізіології і патології систем органів дитини; причин виникнення їх захворювань та взаємозв’язок цих патологій з особливостями  нервової та ендокринної систем.

Уміння обстежувати стан органів дихання, травлення, виділення, кровообігу; визначати їх патології та причини виникнення, застосовувати набуті знання для профілактики захворювань у дітей з особливими освітніми потребами.

 

Теорія та методика валеологічної освіти дітей з /без особливих потреб

Здатність аналізувати та узагальнювати результати діагностики та використовувати їх у подальшій професійній діяльності.

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Здатність використовувати різноманітні методики роботи з дітьми з особливими потребами.

Здатність до визначення перспектив розвитку дітей з різними формами порушень та можливостей їх психосоціальної реабілітації.

Знання теоретичних засад курсу, їх значення у підготовці педагога до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; психолого-педагогічних основ навчання дітей дошкільного віку з особливими потребами.

Уміння організовувати та проводити різні форми роботи з трудового навчання з дітьми дошкільного віку з особливими потребами; здатність володіти методикою організації та проведення занять з трудового навчання; володіти основними техніками та прийомами роботи з різними матеріалами.

Трудове навчання з методиками

Здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність, усвідомлювати гендерні і соціальні проблеми.

Здатність забезпечувати педагогіку співробітництва між дітьми, вихователями та батьками на правовій і демократичній основі.

Здатність майбутніх вчителів-логопедів до ефективної діяльності в умовах інклюзивного навчання.

Здатність планувати й проводити навчальні та виховні заняття з урахуванням потреб, інтересів і можливостей дітей.

Система теоретичних та прикладних знань про сутність диференційованого викладання, стратегій забезпечення систематизованого підходу до навчання з урахуванням відмінностей дітей з особливими освітніми потребами.

Вміння застосовувати технології диференційованого викладання в інклюзивному класі; організовувати роботу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з особливими освітніми потребами.

Диференційоване викладання в інклюзивному класі

Здатність аналізувати та узагальнювати результати діагностики та використовувати їх у подальшій професійній діяльності.

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Здатність використовувати різноманітні методики роботи з дітьми з особливими потребами.

Система теоретичних і практичних знань про основні поняття теорії фізичної реабілітації; фізіологічний вплив, завдання і методику проведення логопедичного масажу; методику проведення артикуляційної гімнастики

Уміння проводити диференційований відбір комплексу масажних рухів в залежності від стану м’язів та емоційного стану дитини з порушеннями мовленнєвого розвитку.

Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення

Здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність, усвідомлювати гендерні і соціальні проблеми.

Здатність здійснювати навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають порушення мовлення.

Здатність постійно підвищувати власний професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Система знань про актуальні проблеми гендерної педагогіки; особливості процесу гендерної соціалізації хлопчиків і дівчат; завдання, зміст, форми та методи гендерного виховання дітей дошкільного віку.

Уміння створювати повноцінне розвивальне середовище в дошкільному навчальному закладі; реалізовувати методику статево-рольового виховання та гендерний підхід в організації різних видів діяльності дошкільників; здійснювати діагностику статево-рольового розвитку дошкільників; сприяти взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї у вирішенні завдань гендерного виховання дошкільників.

Основи теорії гендерного виховання

Здатність вирішувати фахові проблеми у процесі професійної діяльності дефектолога (логопеда) у роботі із дітьми з особливими освітніми потребами.

Здатність до аналізу специфічних проблем психофізичного розвитку дитини.

Система знань про основи гігієни дітей та підлітків; матеріальні основи спадковості та мінливості, хромосомні та генні хвороби; причини виникнення патологій та гігієнічні вимоги щодо організації навчальної та виховної роботи у спеціальних закладах.

Уміння надавати консультативну допомогу з організації всіх складових навчально-виховного процесу; з’ясовувати можливості дітей з певними патологіями до корекційно-виховного процесу.

Гігієна дітей і підлітків в системі корекційної освіти з основами генетики

Здатність вирішувати фахові проблеми у процесі професійної діяльності дефектолога (логопеда) у роботі із дітьми з особливими освітніми потребами.

Здатність сприяти соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації дітей з особливими освітніми потребами.

 

Здатність здійснювати навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають порушення мовлення.

Система знань про психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання з використанням методів арт-терапії.

Уміння практичного володіння методиками арт-терапії в різних видах психологічної допомоги; пов’язувати техніки арт-терапії в освіті та соціальній сфері.

Арт-терапія в освіті та соціальній сфері

3. Дисципліни вільного вибору студента

3.1 Спеціалізація «Спеціальна психологія»

Здатність аналізувати та узагальнювати результати діагностики та використовувати їх у подальшій професійній діяльності.

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Здатність використовувати різноманітні методики роботи з дітьми з особливими потребами.

Знання про психолого-педагогічну характеристику осіб із розумовою відсталістю; критерії відбору дітей до спеціальних загальноосвітніх закладів; специфіку діяльності сучасного спеціального педагога спеціального загальноосвітнього закладу.

Уміння здійснювати корекцію психофізичних недоліків розумово відсталих учнів у навчально-виховному процесі; обирати методи та форми навчання і виховання розумово відсталих учнів; планувати роботу, контролювати, об’єктивно оцінювати і корегувати засвоєні учнем знання і вміння.

Корекційна психопедагогіка

Здатність до аналізу специфічних проблем психофізичного розвитку дитини.

Здатність до визначення перспектив розвитку дітей з різними формами порушень та можливостей їх психосоціальної реабілітації.

Здатність сприяти соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації дітей з особливими освітніми потребами.

 

Система знань про теоретичні основи психодіагностики і психокорекції, класифікацію їх методів та форм роботи, послідовність проведення психодіагностичного обстеження та психологічної корекції дітей.

Уміння використовувати одержані знання для проведення психодіагностичних обстежень і психокорекційної роботи з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення; використовувати різні психокорекційні методики у процесі психоконсультування.

Основи психокорекції та психоконсультування осіб із ТПМ

Здатність до аналізу специфічних проблем психофізичного розвитку дитини.

Здатність до визначення перспектив розвитку дітей з різними формами порушень та можливостей їх психосоціальної реабілітації.

Здатність сприяти соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації дітей з особливими освітніми потребами.

 

Система знань про клінічну картину та патопсихологічну семіотику психозів, невротичних розладів, порушень психічного розвитку, особливості системи завдань, принципів, форм і методів психолого-педагогічної терапії.

Уміння користуватися методиками патопсихологічного дослідження; проводити  патопсихологічне дослідження для вирішення завдань, що постають перед соціальним педагогом і практичним психологом.

Основи патопсихології і психотерапії
Здатність аналізувати та узагальнювати результати діагностики та використовувати їх у подальшій професійній діяльності. Вміння самостійної побудови програм та забезпечення психологічної допомоги людині в кризовій і посткризовій ситуації життєвого шляху. Кризова психологія

Здатність вирішувати фахові проблеми у процесі професійної діяльності дефектолога (логопеда) у роботі із дітьми з особливими освітніми потребами.

Здатність до аналізу специфічних проблем психофізичного розвитку дитини.

Здатність до визначення перспектив розвитку дітей з різними формами порушень та можливостей їх психосоціальної реабілітації.

Здатність сприяти соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації дітей з особливими освітніми потребами.

Система знань про психофізіологічну структуру мовленнєвої діяльності; механізми мовленнєвої діяльності; особливості розвитку мовлення під час нормального та аномального розвитку.

Уміння в галузі дослідження експресивного та імпресивного мовлення у дітей з вадами мовлення; дослідження процесів читання і письма у дітей з вадами мовлення.

Психолінгвістика

Здатність аналізувати та узагальнювати результати діагностики та використовувати їх у подальшій професійній діяльності.

Здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу принципів, методів і змісту педагогічної роботи щодо навчання, виховання та розвитку особистості дитини з порушеннями психофізичного розвитку.

Професійні знання теоретичних основ аналізу закономірностей розвитку психіки; інтерпретації схожості і відмінностей у психіці людини і тварин.

Уміння володіти основними підходами до розуміння сутності психіки і основних закономірностей її перетворення в процесі еволюції, для розуміння специфіки свідомості людини, біологічних і соціально-культурних чинників, що обумовлюють особливості людської психіки і її розвиток в онтогенезі.

Порівняльна психологія

Здатність забезпечувати педагогіку співробітництва між дітьми, вихователями та батьками на правовій і демократичній основі.

Здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу принципів, методів і змісту педагогічної роботи щодо навчання, виховання та розвитку особистості дитини з порушеннями психофізичного розвитку.

Уміння використовувати сучасні методи і технології психодіагностичної, психокоректувальної, психотерапевтичної і психореабілітацінної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Спеціальна психологія
Здатність постійно підвищувати власний професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Знання актуальних проблем спеціальної освіти; законодавчої бази спеціальної системи освіти України; основних теоретичних засад нового змісту спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами; стратегічних напрямів розвитку спеціальної теорії і практики.

Уміння порівнювати актуальні проблеми теорії і практики спеціальної освіти на всіх етапах історичного розвитку; аналізувати зміст спеціальної освіти в Україні на сучасному етапі розвитку; використовувати на практиці методи спеціальної педагогіки.

Актуальні проблеми спеціальної теорії та практики

Здатність аналізувати та узагальнювати результати діагностики та використовувати їх у подальшій професійній діяльності.

Здатність доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології корекційно-розвивального навчання й виховання дітей, добирати способи реалізації мети і завдань освітнього процесу.

Здатність розкривати симптомології, синдрології та нозології психічних хвороб та форми, методи, прийоми, засоби корекційної діяльності педагога; проводити аналіз порушень психічних організацій різних сфер психічної діяльності; користування методичним арсеналом психокорекційного впливу. Аномалії психічного розвитку

Здатність аналізувати та узагальнювати результати діагностики та використовувати їх у подальшій професійній діяльності.

Здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу принципів, методів і змісту педагогічної роботи щодо навчання, виховання та розвитку особистості дитини з порушеннями психофізичного розвитку.

Здатність постійно підвищувати власний професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Знання про особливості психічного розвитку дітей з різними мовленнєвими порушеннями та мовленнєвою патологією; можливостей надання таким дітям багатопланової психокорекційної та корекційно-педагогічної допомоги.

Уміння розуміти основні проблеми, що виникають при вивченні психічного розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями та орієнтуватися у підходах щодо розв’язання цих проблем.

Дитяча практична психологія

Здатність до презентації власних і колективних результатів професійної та науково-дослідної діяльності.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність інтегруватися до сучасного професійного середовища.

Здатність спілкуватися і діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Здатність вирішувати фахові проблеми у процесі професійної діяльності дефектолога (логопеда) у роботі із дітьми з особливими освітніми потребами.

Здатність планувати й проводити навчальні та виховні заняття з урахуванням потреб, інтересів і можливостей дітей.

Здатність здійснювати навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають порушення мовлення.

Знання теоретичних засад щодо організації навчально-виховної роботи в закладах для дітей з особливими освітніми потребами.

Здатність використовувати методи професійного спілкування з персоналом та дітьми.

Набуття навичок самостійної практичної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Навчальна практика

 

Виробнича практика

 

 

Гарант освітньої програми

 

Керівник проектної групи:

Малишевська Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Розробники:

 1. Демченко Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної освіти

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 1. Супрун Микола Олексійович – доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

 

Гуманітарна підготовка

Фундаментальна підготовка

Психолого-педагогічна підготовка

Науково-предметна підготовка

Спеціалізація “Психологія”

Спеціалізація “Спеціальна освіта”

Спеціалізація “Початкова освіта”