Історія та сучасність

        Історію факультету дошкільної та спеціальної освіти розпочато 01 вересня 1992 року. Саме в цей час була започаткована підготовка фахівців спеціальності «Педагогіка і психологія (дошкільна)» на педагогічному факультеті Уманського державного педагогічного інституту ім. П. Г. Тичини. Першими студентами стали 25 випускників загальноосвітніх шкіл (повний чотирьох річний термін навчання) та 25 – педагогічних училищ відповідної спеціальності (скорочений термін навчання – 3 роки).

Ініціатива відкриття спеціальності належала ректору інституту (нині університету) доктору педагогічних наук, професору, академіку В. Г. Кузю.

       Саме він створив і очолив кафедру дошкільного виховання, першими членами якої були Н. В. Рогальська (згодом кандидат педагогічних наук, професор), В. Ф. Колесникова (кандидат психологічних наук, доцент), В. С. Кривда (лаборант та старший викладач кафедри), О. В. Поліщук (кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений майстер народної творчості України), Л. В. Іщенко (доктор педагогічних наук, професор), С. С. Попиченко (кандидат педагогічних наук, доцент).

         Відповідальними за організацію спеціальності, а згодом деканами факультету у різний час були:  

Професор Надія Рогальська (1992, 1993 рр.)

Доцент Валентина Колесникова (1994 – 1997 рр.)

 

Доцент Олена Поліщук (1998 – 2000 рр.)

 

Професор Ірина Демченко (2016 – 2020 рр.)

 

Доцент Світлана Попиченко (2000 – 2016 рр. З серпня 2020 р. по цей час.)

 

        У 1998 р. завдяки зусиллями науково-педагогічного складу кафедри була ліцензована (вперше в Україні), а у 1999 р. акредитована магістратура зі спеціальності Дошкільне виховання. Вагомий внесок у підготовку матеріалів та проходження ліцензування і акредитації зробили Олена Поліщук та Надія Рогальська.

         Досягнутий науковий потенціал кафедри дошкільного виховання дозволив у 2002 р. виокремити з її складу ще одну випускову кафедру – теорії та методик дошкільного виховання, яку очолила доцент Людмила Іщенко. Контингент студентів та наявність трьох кафедр (дошкільного виховання, теорії та методик дошкільного виховання, практики української мови) стали підґрунтям для створення факультету дошкільного виховання як самостійного підрозділу університету.

           У 2005 р. була створена і розпочала свою діяльність у складі факультету кафедра дефектології (тепер – спеціальної та інклюзивної освіти), що дало можливість ліцензувати підготовку бакалаврів спеціальності Дефектологія (з часом Корекційної освіти, нині Спеціальної освіти). У 2009 році спеціальність була акредитована, розпочалась підготовка спеціалістів, а згодом і магістрів відповідної спеціальності.

          Назва факультету перейменовувалась: з факультету дошкільного виховання на факультет дошкільної освіти, далі – факультет дошкільної і корекційної освіти, остаточно – факультет дошкільної та спеціальної освіти.

           В історії становлення факультету багато цінних починань: підготовка і перший в Україні випуск гувернерів для роботи у сім’ях, навчання майбутніх фахівців у поєднанні спеціальностей Дошкільне виховання і Початкове навчання, проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з дошкільного виховання (2006–2008 рр.).

              Сьогодні факультет – провідний регіональний центр підготовки кадрів для національної системи України. Його діяльність щодо забезпечення якості освіти, наукова робота, кадровий склад і матеріальна база розвивались і зміцнювались у відповідності до завдань суспільства.

          Основною метою діяльності факультету є формування нової генерації висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців для закладів дошкільної та спеціальної освіти, які володіють ключовими компетентностями, наскрізними вміннями, сучасними методиками та здатністю реалізовувати педагогіку партнерства в освітньому процесі.

             Місія факультету – зберігаючи та примножуючи традиції, запроваджуючи інноваційні освітні моделі і технології, забезпечити конкурентні переваги факультету і університету у науковому та освітньому просторі України на основі якісної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації професіоналів у галузі дошкільної та спеціальної освіти, орієнтованих на компетентнісне розв’язання завдань педагогічної науки і освіти в умовах сучасного суспільства.

              Факультет здійснює підготовку педагогічних кадрів за трьома освітньо-професійними ступенями «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» зі спеціальностей 012 Дошкільна освіта і 016 Спеціальна освіта. На другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта діють дві освітні програми: «Дошкільна освіта», «Дошкільна освіта. Початкова освіта».

             Високий рівень якості освітнього процесу забезпечує потужний кадровий склад науково-педагогічних працівників, які проводять активну науково-дослідницьку та викладацьку роботу. Кафедри факультету очолюють: дошкільної освіти – кандидат педагогічних наук, доцент Мельникова О. М.; кафедру психології та педагогіки розвитку дитини – кандидат педагогічних наук, доцент Карнаух Л. П., кафедру спеціальної та інклюзивної освіти кандидат педагогічних наук, доцент Лемещук М. А. На кафедрах працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники професори Гаврилюк С. М., Кушнір В. М., Малишевська І. А., Цимбал-Слатвінська С. В., доценти Авраменко О. О., Білан В. А., Дука Т. М., Залізняк А. М., Калиновська І. С., Кравчук Н. П., Підлипняк І. Ю., Рябошапка О. В., Семчук Б. І., Скрипник Н. І., Слатвінська А. А., Трофаїла Н. Д., Хрипун Д. М., Чепка О. В., Черніченко Л. А. та інші.

         Протягом всіх років професорсько-викладацький склад кафедр факультету плідно працював над розробкою наукових проблем освітнього процесу дошкільної, спеціальної та вищої педагогічної школи. За останні п’ять років членами кафедр факультету опубліковано понад 750 наукових праць, серед яких навчальні посібники для здобувачів освіти та педагогів, монографії, методичні рекомендації, статті у міжнародних науково-метричних базах даних Scopus та Web of Science, наукових виданнях України (категорія Б), закордонних виданнях.

            Значним потенціалом володіють діючі на факультеті науково-дослідні лабораторії, на базі яких проводяться наукові дослідження, результати яких впроваджуються в освітній процес: «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття» (завідувач докт. пед. наук, проф. Кушнір В.М.), «Дошкільна освіта: сутність і перспективи розвитку в ХХІ столітті» (завідувач канд. пед. наук, доц. Карнаух Л. П.), інклюзивної педагогіки (завідувач докт. пед. наук, проф. Малишевська І.А.). Підвищенню якості освітньої та наукової діяльності факультету, зміцненню зв’язків з педагогічною громадськістю, батьківською спільнотою сприяють діючі центри: психологічного та дидактичного супроводу Нової української школи (керівник канд. пед. наук Рябошапка О. В.), сімейно-цетрованих практик (керівник доктор філософії, доц. Черніченко Л. А.), цифрової педагогіки у дошкільній та спеціальній освіті (керівник: канд. пед. наук, доцент Залізняк А. М.),  «Вундеркінд» (керівник докт. пед. наук, проф.. Гарилюк С. М.), «Щебетун» (керівник канд. пед. наук, доцент Лемещук М. А.), «Дивосвіт» (керівник Вознюк Н. Д.).

           Упродовж багатьох років факультет співпрацює з провідними науковими й освітніми закладами України, що дає змогу науково-педагогічним працівникам і здобувачам освіти постійно підвищувати свій професійний рівень. Вагома увага на факультеті приділяється міжнародному співробітництву.

            Сьогодні на факультеті навчається понад 1000 здобувачів вищої освіти. Їх інтелектуальна і творча діяльність, прагнення до саморозвитку виявляється в участі у різноманітних науково-дослідних гуртках і проблемних групах, науково-практичних конференціях, засіданнях круглих столів, майстер-класах, конкурсах творчих робіт, публікаціях результатів науково-дослідницької роботи. Здобувачі освіти факультету неодноразово ставали дипломантами та переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських творчих робіт, Всеукраїнських турів олімпіад зі спеціальності.

           На факультеті створюються умови для академічної мобільності, навчання за програмою «Подвійний диплом», впровадження неформальної освіти. Активно працює студентське самоврядування, яке здійснює організацію та підтримку освітніх та наукових заходів для здобувачів освіти.

         Якісна практична підготовка майбутніх фахівців реалізується шляхом налагодження співпраці з кращими освітніми закладами міста, області, регіону, інклюзивно-ресурсними центрами.

        Для ефективної організації освітнього процесу факультет забезпечений міцною сучасною матеріально-технічною базою: комп’ютерними класами, лекційними аудиторіями, оснащеними мультимедійними проекторами та інтерактивними дошками, спеціалізованими аудиторіями і кабінетами (логопедичним, реабілітаційним, масажним тощо). До послуг студентів – бібліотека, читальні зали, комп’ютерні класи, спортивний комплекс, гуртожитки.

         У науково-дослідних лабораторіях здобувачі освіти студенти мають можливість займатися власними науковими пошуками під час написання курсових та випускних кваліфікаційних робіт. За результатами досліджень видається збірник студентських наукових праць «Перші спроби пошуку в науковому просторі».

          Факультет пишається своїми випускниками, більшість з яких працює керівниками, вчителями-дефектологами, вихователями закладів дошкільної та спеціальної освіти, в органах освіти, державних установах, вищих педагогічних закладах освіти. Значна частина випускників є відмінниками освіти, вчителями та вихователями вищої категорії, методистами тощо.

           Отже, факультет постійно змінюється якісно, оновлюючи зміст і структуру освіти, створюючи передумови для збереження провідних позицій у педагогічній науці і освіті, підготовці конкурентоспроможних педагогічних кадрів. Сучасний стан розвитку факультету віддзеркалює складні трансформаційні процеси, що відбуваються в освітянській сфері України. Домінантами усталеного розвитку факультету у нових умовах стають якість підготовки фахівців та вимоги інноваційної системи функціонування суспільства, яке сприймає людину з властивостями духовності, творчості, креативності та патріотизму.

           Факультет має достатній освітній, науковий, методичній потенціал для подальшого розвитку в умовах реформування освіти, орієнтації на європейські і світові освітні стандарти й цінності, поглиблення інтеграції в Європейський та світовий науковий простір.

       Натомість розвиток факультету потребує подальшої системної модернізації його діяльності, що ґрунтується на оновленні і удосконаленні таких компонентів: структурно-змістового, навчально-методичного, науково-педагогічного, матеріально-технічного та інформаційного. Принципово важливим є усвідомлення кожним викладачем і співробітником факультету своєї причетності та значущості у створенні нової інноваційної моделі освітнього процесу та у досягненні головної стратегічної мети – розвитку факультету.

Історія

 

Сучасність

матеріально-технічне забезпечення ФДСО – копія