Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___»______________2018 р.

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ»

 

ОС магістр

на базі магістр з нормативним терміном навчання 1 р. 9 м.

(вступ за іншою спеціальністю)

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

(денна та заочна форми навчання)

Умань-2018

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основною метою вступного екзамену з психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати:

 • індивідуально-психологічні особливості дітей з особливими освітніми потребами та способи їх врахування у виховній роботі;
 • власні педагогічно значущі особисті якості та недоліки;
 • вікові особливості дітей з особливими освітніми потребами та способи їх врахування у виховній роботі;
 • критерії вихованості особистості та дитячого колективу;
 • рівні вихованості особистості та дитячого колективу;
 • методи вивчення вихованості особистості та дитячого колективу;
 • етапи виховного процесу;
 • методи виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • основні напрями діяльності вихователя в освітніх закладах різного типу;
 • форми організації різних напрямів діяльності дітей з особливими освітніми потребами;
 • закономірності міжособистісних стосунків та спілкування у дитячому колективі;
 • прийоми педагогічної взаємодії;
 • типи конфліктів у навчально-виховному процесі;
 • способи розв’язання конфліктів;
 • особливості виникнення конфліктів у спілкуванні з дітьми особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти;
 • соціально-психологічні механізми виховання і самовиховання;
 • типи важковиховуваних дітей;
 • причини виникнення важковиховуваності;
 • прийоми корекції особистості та поведінки дітей з особливими освітніми потребами.

Абітурієнт повинен уміти:

 • використовувати методики вивчення вихованості дитини з особливими освітніми потребами;
 • вміти аналізувати педагогічні ситуації;
 • складати психолого-педагогічну характеристику особистості дитини з особливими освітніми потребами;
 • планувати етапи і прогнозувати результати виховання;
 • складати плани виховної роботи: календарні, тижневі тематичні, поточні;
 • уміти визначати конкретні виховні цілі і формувати педагогічні завдання;
 • здійснювати психолого-педагогічний аналіз виховних заходів і приймати адекватні рішення;
 • спрямовувати виховання на корекцію психофізичних порушень та всебічний розвиток дітей з особливими освітніми потребами;
 • організовувати самовиховання дітей особливими освітніми потребами;
 • попереджати конфліктні ситуації у виховному процесі та знаходити оптимальні варіанти їх вирішення;
 • проводити корекційну роботу з окремою дитиною, групою, колективом.

 


 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань і вмінь вступників

 

Високий рівень
200,0 Абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчальний матеріал із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи; володіє технологіями виховання спеціальної та інклюзивної освіти; виявляє повне розуміння матеріалу; логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання; застосовує теоретичні знання для аналізу, оцінювання, узагальнення навчального матеріалу; усвідомлено використовує елементи передового та власного педагогічного досвіду, проявляє творчий підхід під час виконання практичних завдань.
190,5 – 199,0 Абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчальний матеріал із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи; володіє технологіями виховання спеціальної та інклюзивної освіти; виявляє повне розуміння матеріалу; логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; розкриває суть питання; застосовує теоретичні знання для узагальнення навчального матеріалу; використовує елементи передового педагогічного досвіду, проявляючи творчий підхід під час виконання практичних завдань.
181,0- 189,5 Абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчальний матеріал із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи; володіє технологіями виховання спеціальної та інклюзивної освіти; виявляє повне розуміння матеріалу, послідовно обґрунтовує свої думки; розкриває суть питання; застосовує теоретичні знання для узагальнення навчального матеріалу; орієнтується в передовому педагогічному досвіді; практичні завдання виконує переважно на продуктивно-репродуктивному рівні з елементами творчої діяльності, демонструючи сформованість практичних умінь та навичок.
Достатній рівень
171,5 – 180,0 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді допускає поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу; уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал; робить власні висновки; демонструє типові прийоми застосування теоретичних знань при виконанні практичного завдання.
162,0 – 170,5 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді допускає поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу; уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал; робить власні висновки.
152,5-161,1 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді допускає поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу; уміє узагальнювати засвоєний матеріал.
Середній рівень
143,0 – 151,6 Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; частково розкриває практичні питання при допомозі викладача.
133,5-142,1 Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; має труднощі щодо використання засвоєних знань на практиці.
124,0 – 132,6 Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; має загальні уявлення про педагогічну діяльність.
Низький рівень
118,0 – 123,4 Абітурієнт виявляє поверхові знання із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; виявляє не сформованість практичних умінь та навичок.
112,0 – 117,4 Абітурієнт виявляє поверхові знання із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; невпевнено відповідає на запитання.
106,0 – 111,4 Абітурієнт виявляє поверхові знання із психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи.

 

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ

 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 106 до 200 балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Психолого-педагогічні умови корекційно-виховної роботи.

Сутність та специфіка корекційно-виховної роботи, історія становлення її в школі, напрямки та психолого-педагогічні умови корекційно-виховної роботи.

 1. Суть, мета і завдання превентивного виховання. Використання гри у підготовці дитини до шкільного навчання.

Зміст, форми, методи превентивного виховання в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Використання гри у підготовці дитини з особливими освітніми потребами до шкільного навчання. Загальна характеристика мети та проблеми виховання. Вимоги до особистості вихователя.

 1. Корекційно-виховна роботи зі школярами з труднощами у поведінці.

Сутність девіантної поведінки та причини її виникнення у дітей з особливими освітніми потребами. Особливості проявів поведінки з відхиленням. Проблема дітей з труднощами у поведінці. Методи формування свідомості дітей з порушеннями мовлення. Методи стимулювання доцільної активності дітей з порушеннями мовлення.

 1. Особливості формування позитивної поведінки у дітей з особливими освітніми потребами молодшого шкільного віку.

Особливості формування позитивної поведінки у дітей з особливими освітніми потребами молодшого шкільного віку. Методи організації комунікативної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Методи організації самовиховання дітей з особливими освітніми потребами.

 1. Особливості корекційно-виховної роботи спрямованої на особистісний розвиток школярів з порушеннями зору.

Загальна характеристика різних типів закладів для дітей з особливими освітніми потребами. Особливості корекційно-виховної роботи спрямованої на особистісний розвиток школярів з порушенням зору.

 

 

 1. Методи особистісного розвитку розумово відсталих молодших школярів.

Значення розвитку уваги, уяви, сприймання, пам’яті, мислення в навчанні та вихованні дітей з розумовою відсталістю. Методи стимулювання доцільної активності дітей з розумовою відсталістю. Методи організації навчальної діяльності розумово відсталих дітей.

 1. Методи формування особистості молодшого школяра із затримкою психічного розвитку.

Формування особистісних стосунків дитини із затримкою психічного розвитку з найближчими людьми. Спеціальне корекційне виховання дітей із затримкою психічного розвитку з ознаками гіпердинамічного синдрому. Корекційно-виховна робота з дітьми із проявами психічного інфантилізму. Корекційно- виховна робота з дітьми із проявами гармонійного інфантилізму. Корекційно-виховна робота з дітьми із затримкою психічного розвитку, що виникла внаслідок тривалого захворювання дитини на хронічні недуги. Загальні рекомендації щодо виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

 1. Методи організації допомоги у навчанні дітям з порушеннями слуху.

Методи організації допомоги у навчанні дітям з порушенням слуху. Доцільність підготовчої роботи у навчанні дітей із порушенням слуху. Допомога учневі з порушенням слуху. Вправи, які можна використати у роботі з дітьми молодшого шкільного віку з порушенням слуху.

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Методика навчання учнів 1-4 класів спеціальної школи: навч. посіб. / за ред. О. В.Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : Друк- Сервіс, 2011. – 312 с.
 2. МироноваС. П. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту: монографія / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський: Абетка – Нова, 2007. – 304 с.
 3. Миронова С. П. Основи корекційної педагогіки : навчально-методичний посібник / С. П. Миронова, О. В. Гаврилов, М. П. Матвєєва; [за заг. ред. С. П. Миронової]. – Камянець-Подільський : Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 264 с.
 4. Синьов В.М. Психокорекційна педагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. – Частина І. Загальні основи корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки). – Вид. 2-е / В. М. Синьов. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 238 с.
 5. СиньовВ. М. Психокорекційна педагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. – Частина 2. Навчання і виховання дітей. Вид. 2-е / В. М. Синьов. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 222 с.
 6. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / за ред. В. І. Бондаря. – Луганськ : Альма-матер, 2003 – 436 с.
 7. Чепка О. В. Спеціальна педагогіка з історією логопедії : навчально-методичний посібник / укладач О. В. Чепка. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 104 с.

 

Затверджено на засіданні кафедри спеціальної освіти

(Протокол № 6 від 25 січня 2018 р.)

 

Голова фахової атестаційної комісії                                       І. А. Малишевська.