Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___»______________2017 р.

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

«Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи»

 

 

ОС магістр

(денна та заочна форма навчання)

 

на основі ОС бакалавр, ОКР спеціаліст

(термін навчання – 2 роки 5 місяців)

 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта (логопедія)

 

 

 

Умань-2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основною метою вступного екзамену зі Психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати:

 • індивідуально-психологічні особливості аномальних дітей та способи їх врахування у виховній роботі;
 • власні педагогічно значущі особисті якості та недоліки;
 • вікові особливості аномальних дітей та способи їх врахування;
 • критерії вихованості особистості та дитячого колективу;
 • рівні вихованості особистості дитячого колективу;
 • методи вивчення вихованості особистості та дитячого колективу;
 • етапи виховного процесу;
 • методи виховної роботи з дітьми з вадами мовлення;
 • основні напрями діяльності вихователя в освітніх закладах різного
 • типу;
 • форми організації різних напрямів діяльності дітей;
 • закономірності міжособистісних стосунків та спілкування у дитячому колективі;
 • прийоми педагогічної взаємодії;
 • типи конфліктів у навчально-виховному процесі;
 • способи розв’язання конфліктів;
 • особливості виникнення конфліктів у спілкуванні з дітьми різного
 • віку та з різними вадами мовлення;
 • соціально-психологічні механізми виховання і самовиховання;
 • типи важковиховуваних учнів;
 • причини виникнення важковиховуваності;
 • прийоми корекції особистості та поведінки дітей з вадами мовлення;

 

Абітурієнт повинен вміти:

 • використовувати методики вивчення вихованості дитини з вадами мовлення;
 • вміти аналізувати педагогічні ситуації;
 • складати психолого-педагогічну характеристику особистості дитини з вадами мовлення;
 • планувати етапи і прогнозувати результати виховання;
 • складати плани виховної роботи: календарні, тижневі тематичні, поточні;
 • уміти визначати конкретні виховні цілі і формувати педагогічні завдання;
 • здійснювати психолого-педагогічний аналіз виховних заходів і приймати адекватні рішення;
 • спрямовувати виховання на корекцію вад мовлення та всебічний розвиток дітей;
 • організовувати самовиховання учнів;
 • попереджати конфліктні ситуації у виховному процесі та знаходити оптимальні варіанти їх вирішення;
 • проводити корекційну роботу з окремою дитиною, групою,
 • колективам.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ

Рівні знань і вмінь

Бали

за 200- бальною шкалою

Загальні критерії оцінювання знань і вмінь абітурієнта

ПОЧАТКОВИЙ

 

106-111,4

Абітурієнт може розрізнити основні поняття з «Психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи», але пояснення їх суті є поверховим.

 

112-117,4

Абітурієнт фрагментарно відтворює незначну частину питань, має нечіткі уявлення про основні поняття з «Психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи», виявляє здатність елементарно викласти думку, практичні завдання не виконує або виконує неправильно.

 

118-123,4

Абітурієнт відтворює менш як половину питань з «Психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи». Практичні уміння та навички не сформовані,практичні завдання виконує з суттєвими помилками,  не відповідає на додаткові запитання.

СЕРЕДНІЙ

 

 

124-132,6

Абітурієнт поверхово відтворює основний матеріал питань з «Психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи», має загальні уявлення про педагогічну діяльність. Практичні завдання виконує неточно, не може самостійно визначати мету завдань.

 

133,5-142,1

Абітурієнт розуміє основні поняття з «Психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи», здатний з помилками й неточностями дати їх визначення. Не висловлює власної думки, має труднощі щодо використання засвоєних знань на практиці, зокрема,  самостійно визначити мету завдання та правильно підібрати мовний чи дидактичний матеріал.

 

143-151,6

Абітурієнт виявляє знання й розуміння основних положень з «Психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи». Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. Здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Практичні завдання виконує репродуктивно, має труднощі з визначенням мети завдань.

ДОСТАТНІЙ

 

 

152,5-161,1

Абітурієнт правильно й логічно відтворює матеріал питань, наводить приклади на підтвердження окремих думок, проявляє здатність застосовувати знання з «Психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи» у стандартних практичних ситуаціях.

 

162-170,5

Знання абітурієнта є достатньо повними, він застосовує знання з «Психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи» у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами та фактами, робити висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, хоч і з деякими неточностями. Практичні завдання виконує на основі використання стандартних схем та шаблонів.

171,5-180

Абітурієнт досить добре володіє матеріалом з «Психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи», уміє аналізувати і систематизувати інформацію, аргументувати власну думку, демонструє типові прийоми застосування знань при виконанні практичного завдання.

ВИСОКИЙ

 

 

 

181-189,5

Абітурієнт має глибокі і міцні знання, викладає свої думки логічно та послідовно, робить самостійні висновки. Орієнтується в передовому педагогічному досвіді. При цьому може припускатися незначних огріхів в аргументації думки. Практичні завдання виконує переважно на продуктивно-репродуктивному рівні з елементами творчої діяльності, демонструючи сформованість практичних умінь та навичок.

 

190,5-199

Абітурієнт на високому рівні володіє узагальненими знаннями в обсязі та в межах вимог навчальних програм освітнього ступеня «магістр», аргументовано використовує їх у розв’язанні завдань практичного змісту, проявляючи творчий підхід.

 

200

Абітурієнт має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм освітнього ступеня «магістр», уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати матеріал з «Психолого-педагогічних основ корекційно-виховної роботи», усвідомлено використовує елементи передового педагогічного досвіду, проявляє творчий підхід під час виконання практичних завдань.

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Психолого-педагогічні умови корекційно-виховної роботи

Сутність та специфіка корекційно-виховної роботи, історія становлення її в школі, напрямки та психолого-педагогічні умови корекційно-виховної роботи.

 1. Суть, мета і завдання превентивного виховання. Використання гри у підготовці дитини до шкільного навчання

Зміст, форми, методи і значення превентивного виховання в роботі з дітьми з особливими потребами та використання гри у підготовці дитини до шкільного навчання. Загальна характеристика мети та проблеми виховання. Вимоги особистості вихователя.

 1. Корекційно-виховна роботи зі школярами з труднощами у поведінці

Сутність девіантної поведінки та причини її виникнення у дітей з особливими освітніми потребами; особливості проявів поведінки з відхиленням; значення сім’ї і проблема дітей з труднощами у поведінці. Методи формування свідомості дітей з вадами мовлення. Методи стимулювання доцільної активності вихованців з вадами мовлення.

 1. Особливості формування позитивної поведінки у аномальних дітей молодшого шкільного віку

Особливості формування позитивної поведінки у аномальних дітей молодшого шкільного віку. Методи організації комунікативної діяльності вихованців. Методи організації самовиховання дітей з вадами мовлення.

 1. Особливості корекційно-виховної роботи спрямованої на особистісний розвиток школярів з порушеннями зору

Загальна характеристика Положень про різні типи закладів для дітей з особливими потребами. Особливості корекційно-виховної роботи спрямованої на особистісний розвиток школярів з порушеннями зору. Поняття про творчість: необхідні для неї психічні процеси.

 1. Методи особистісного розвитку розумово відсталих молодших школярів

Значення розвитку творчої уяви, творчого мислення в навчанні та вихованні різних категорій дітей з особливими потребами. Методи стимулювання доцільної активності вихованців з вадами мовлення. Методи організації діяльності вихованців.

 1. Методи формування особистості молодшого школяра із затримкою психічного розвитку

Формування особистісних стосунків дитини із затримкою психічного розвитку з найближчими людьми. Спеціальне корекційне виховання дітей із затримкою психічного розвитку з ознаками гіпердинамічного синдрому. Корекційно-виховна робота з дітьми із виявленням психічного інфантилізму. Корекційно- виховна робота з дітьми із виявленням гармонійного інфантилізму. Корекційно-виховна робота з дітьми із затримкою психічного розвитку, що виникла внаслідок тривалого захворювання дитини на хронічні недуги. Загальні рекомендації, що можуть знадобитися у вихованні дітей із ЗПР.

 1. Методи організації допомоги у навчанні дітям порушеннями слуху

Методи організації допомоги у навчанні дітям порушеннями слуху. Доцільність пропедевтичної (підготовчої) роботи у навчанні з дітьми із порушеннями слуху. Допомога учневі з порушенням слуху. Вправи, які можна використати у роботі з дітьми молодшого шкільного віку з порушеннями слуху.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Вержиховська О. М. Формування моральних якостей у розумово відсталих молодших школярів у позакласній виховній роботі: монографія. / О.М. Вержиховська. — Кам’янець-Подільський: видавець Зволейко Д. Г. 2009. — 228 с.
 2. Висоцька А.М. Основні напрямки виховної роботи з формування спеціальної поведінки учнів спеціальних шкіл-інтернатів: методичний посібник / А.М. Висоцька, І.І. Івашина. — Черкаси: ЧОІПОПП, 2003. — 31 с.
 3. Марченко І.С. Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників). Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Спеціальність: Корекційна освіта (логопедія). / І.С. Марченко, – 1 –видання. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 288с.
 4. Методика навчання учнів 1-4 класів спеціальної школи: навч. посіб. / за ред. О. В.Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: Друк- Сервіс, 2011. — 312 с.
 5. Основи спеціальної дидактики / за ред. доктора пед. наук, професора І.Г. Єременка – 2-е вид. – К.: Рад. школа, 1986. – 200 с.
 6. Смирнова А.Н. Коррекционно-воспитательная работа учителя вспомогательной школы : Из опыта работы. /А.Н. Смирнова – М.: Просвещение . 1982 – 103 с.
 7. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / за ред. академіка В.І. Бондаря – Луганськ: Альма-матер, 2003 – 436 с.
 8. Трудове виховання учнів допоміжної школи / Під ред. В.І.Бондаря. — К.: Рад.школа, 1984 — 80 с.
 9. Чередніченко Н.В. Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ). Навчально-методичний посібник (курс лекцій). / Н.В. Чередніченко, – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 208 с.

Голова фахової

атестаційної комісії

Білан В.А.

канд. пед. наук, доцент кафедри спеціальної освіти